De nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer geeft werkgevers de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een buitenlandse klant van het Nederlandse bedrijf.Afbeeldingsresultaat voor werknemer en werkgever

De Regeling internationaal handelsverkeer is op 1 juli 2017 in werking getreden en is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie, die per 1 juli is vervallen.

Minder administratieve lasten – geen TWV aanvragen

Voorheen moest voor deze arbeidskrachten vaak een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd, terwijl het om werk gaat dat geen verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt veroorzaakt. Voor het bedrijfsleven betekent de nieuwe regeling minder administratieve lasten. Er hoeft dan niet steeds een aparte tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd voor iedere keer dat de buitenlandse arbeidskracht tijdelijk naar Nederland komt.

Goedkeuring traject aanvragen bij UWV

Voor het laten overkomen van een buitenlandse arbeidskracht moet de Nederlandse werkgever goedkeuring van het traject bij UWV aanvragen.

Een traject is het kader waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden, dat in tijd afgebakend is, een grensoverschrijdend aspect heeft en naar een eindresultaat toewerkt. Een levering van een goed is een voorbeeld hiervan.

Geen verdringing op de arbeidsmarkt

UWV zal toetsen of de werkzaamheden geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaken. Het moet gaan om werkzaamheden die niet door Nederlandse arbeidskrachten kunnen worden uitgevoerd.

Alleen melding persoonsgegevens nodig

Als UWV goedkeuring heeft gegeven, kan de werkgever gedurende drie jaar arbeidskrachten in het kader van dat traject laten overkomen. Er is dan slechts een melding van de persoonsgegevens van de buitenlandse arbeidskracht en de toedracht van de werkzaamheden nodig. De melding moet twee dagen voordat de werkzaamheden beginnen bij UWV ingediend zijn.

Meer informatie over de inhoud van de regeling vindt u op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Meer informatie over het indienen van een verzoek om toelating tot de regeling is te vinden op www.werk.nl/werkvergunning bij Regeling internationaal handelsverkeer.

 

Bron: https://www.salarisnet.nl/