Veel werkgevers zijn sceptisch over de hybride medewerker. De vraag waar de loyaliteit van de medewerker ligt, bij zijn werkgever of bij zijn eigen business, doemt daarbij op. Toch kan de combinatie veel waarde toevoegen. Gerelateerde afbeelding

Werkend Nederland is aan het flexibiliseren. Het aantal medewerkers met een vast dienstverband neemt af. In 2010 was dit volgens de CBS-cijfers nog bijna 92% van het aantal werkenden in loondienst, inmiddels is dat rond de 80%. Met de voorspelde krimp van de beroepsbevolking tot 2030 in het vizier zal het percentage van werknemers in loondienst de komende jaren verder afnemen. Daar komt bij dat het aantal zelfstandigen de laatste jaren spectaculair is gegroeid, van 869.000 in 2013 naar 1.028.000 in 2016. De verwachting is dat dit verder zal toenemen. Opvallend is dat Nederland relatief veel jonge ondernemers telt. De afgelopen 5 jaar is dat aantal met bijna 40% gestegen. In 2016 is circa 11% van het totale aantal ondernemers jonger dan 31 jaar.

Toename (hybride) zelfstandigen

Veel Millennials (geboren tussen 1980 en 2000) hebben ondernemerszin. Een deel daarvan is hybride ondernemer en combineert het eigen ondernemerschap met een dienstverband bij een werkgever. In 2015 is 33,7% van het totale aantal startende ondernemers als hybride ondernemer aan te merken. Redenerend vanuit de drijfveren van de jongere generaties, is de komende jaren een toename te verwachten van het aantal (hybride) zelfstandigen. De differentiatie aan opdrachtgevers en opdrachten is een belangrijke drijfveer om als zelfstandige aan de slag te gaan. Met name de jongere generatie vindt het belangrijk om zich voortdurend te ontwikkelen, wil continu leren en zoekt naar veel afwisseling in het werk. De combinatie van deeltijdwerk in loondienst en een eigen business is daarom populair onder deze groep.

Fading in, fading out

Vaak is de hybridevorm tijdelijk van aard en dient het als opstap om (uiteindelijk) volledig als zelfstandige te gaan werken. Het is daarmee een ‘fading in, fading out’-constructie voor de startende zelfstandige, opdat hij nog enige financiële zekerheid in de vorm van een basisinkomen houdt en daarmee het risico van een volledig ondernemerschap gedeeltelijk elimineert. Veel werkgevers zijn sceptisch over de hybride medewerker. De vraag waar de loyaliteit van de medewerker ligt, bij zijn werkgever of bij zijn eigen business, doemt daarbij op. Dat is zeker het geval als de hybride medewerker vanuit zijn eigen business klanten bedient, die zijn werkgever als concurrenten beschouwt.

Voordelen combinatie

Hybride medewerkers zijn over het algemeen van mening dat de combinatie niet alleen waarde toevoegt aan hen zelf, maar ook aan hun werkgevers. Immers, de hybride medewerker verruimt zijn blikveld, kennis en ervaring doordat hij in de keuken van andere organisaties mag kijken. Hij leert anders naar klanten te kijken en hoe daarmee om te gaan. Ook leert hij te denken in kosten en baten, daarover te onderhandelen en zaken te doen. De werkgever kan veel baat hebben bij een hybride medewerker, die ook hetgeen hij geleerd heeft als ondernemer inzet in loondienstverband ten gunste van zijn werkgever. De werkgever kan echter de neiging hebben om de voordelen van een hybride medewerker uit het oog te verliezen.

Aanpassen aan dynamiek

Werkgevers moeten wennen aan de hybride arbeidsrelatie en daarmee leren omgaan. De opkomst van moderne organisatievormen zonder vastomlijnde functies dwingt het daartoe. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich in sneltreinvaart in een richting waarbij werkgevers mensen gaan matchen op klussen of rollen die zich voordoen. De dynamiek wordt daardoor anders. De juridische basis is niet langer bepalend voor de inzet van mensen. De vraag ‘Ik heb jou nodig. Onder welke voorwaarden gaan we samenwerken?’ zal centraal komen te staan. Vertrouwen geeft daarbij de doorslag.

Wederkerigheid

In de moderne arbeidsrelatie gaat het om niets meer of minder dan het waarmaken van verwachtingen over en weer. De werkgever vertrouwt erop dat degene die hij inzet beschikt over de juiste competenties voor de klus of rol die voorligt, met de juiste intenties aan de slag gaat en in staat is met ambigue situaties om te gaan. Andersom mag degene die wordt ingezet er op vertrouwen dat hem tijdig de juiste informatie wordt verstrekt om de klus te klaren of de rol te vervullen, de middelen voorhanden zijn om aan de verwachting te kunnen voldoen, hij adequaat kan en mag handelen om tot het gewenste resultaat te komen en dus ook de werkgever goed weet om te gaan met mogelijke ambigue situaties. Wederkerigheid kenmerkt de nieuwe arbeidsverhouding!

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/