Overlegsessies, werkgroepen en projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen in talloze cao’s voor. Maar in slechts enkele cao’s staan bijzondere, concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid. Een kleine verkenning. concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid

Meer regie over eigen werktijden

Merck, Sharp & Dohme (MSD) is een farmaceutisch bedrijf dat in zijn cao (looptijd 2017-2018) tal van activiteiten beschrijft op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In het oog springt de pilot ‘Werken naar wens’. Deze pilot is specifiek gericht op werknemers die werken in ploegendienst, om ze in staat te stellen ‘om in hun huidige en toekomstige werk blijvend te functioneren met behoud van gezondheid en welzijn en daarmee bij te dragen aan een sterk en gezond MSD’. In het kort komt ‘Werken naar wens’ erop neer dat werknemers – binnen vastgestelde kaders – meer regie krijgen over hun eigen werktijden. In een toelichting op de cao laat MSD weten: ‘Medewerkers maken steeds voor een bepaalde planperiode – denk aan vier weken of een maand – hun eigen individuele rooster. Dit gebeurt in afstemming met de collega’s en MSD. Zelfroosteren maakt het mogelijk dat iedere medewerker op zoek kan gaan naar de voor hem of haar optimale balans tussen werk en privé, inclusief de eigen voorkeuren voor werktijden en werkritmes.’

Inzetbaarheidsdagen

Verreweg de meeste organisaties kiezen voor duurzame-inzetbaarheidsafspraken die te maken hebben met geld en/of tijd. In die zin is de keuze van PPG Industries Fiber Glass BV misschien niet heel bijzonder, maar wel erg concreet. Werknemers in dagdienst hebben volgens de cao recht op 5 zogeheten duurzame-inzetbaarheidsdagen (DI-dagen) per jaar. Een werknemer kan deze dagen gebruiken voor vrijaf, maar ook kan hij ze laten uitbetalen of opsparen. Ze vervallen namelijk niet. PPG betaalt de pensioenpremie over de DI-dagen aan het pensioenfonds, net als bij normale werk- en vakantiedagen.

Werkplekverbeteringen

Een heel rijtje concrete initiatieven en experimenten noemt de cacao-tak van Cargill in zijn cao. Zo zijn de volgende maatregelen te vinden in de cao Cacao:

  • Cargill stelt gedurende de looptijd van de cao € 100.000 beschikbaar voor enkele grootschalige werkplekverbeteringen waarvoor de behoefte is gebleken in het onderzoek Duurzame Inzetbaarheid.
  • Cao-partijen zijn bereid om gedurende de looptijd van deze cao experimenten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de ‘Pilot invloed eigen rooster’, waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld meer invloed te kunnen uitoefenen op hun eigen rooster, met name op welk moment bij voorkeur wordt gewerkt.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl