Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Arbeidsomstandighedenwet, zal deze vanaf vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Een samenvatting van de wijzigingen, vindt u hier. Wijziging Arbowet 1 juli 2017

De aanpassing van de Arbowet, moet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. De nieuwe wet zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 in werking treden.
De wet gaat eisen stellen aan het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van één jaar na het ingaan van de wetswijzing.

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts
In de praktijk is gebleken dat de bedrijfsarts onvoldoende als onafhankelijk deskundige wordt gezien. Bovendien zijn er werkgevers die geen overeenkomst hebben afgesloten met een bedrijfsarts. De volgende maatregelen moeten deze knelpunten aanpakken:

a. Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd.

b. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.

c. Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:

  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken.
  • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers.
  • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion.
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen.
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

d. In plaats van bijstand verlenen is nu opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij de ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt duidelijker dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers
e. Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.

f. Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten
g. De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

h. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4. Meer preventie
Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel moet tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden:

i. In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.

j. Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.

k. Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschap plaatsvinden.
Hiermee ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving
m. Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.

n. De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt.

o. Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl