De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De invoering van de vernieuwde Arbowet is twee keer uitgesteld; het wetsvoorstel zal nu definitief in werking treden op 1 juli 2017. Afbeeldingsresultaat voor wetten

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet (tool). Het wetsvoorstel is gedaan om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Ook moeten betrokkenen nauwer samenwerken als het gaat om verzuimpreventie in organisaties. De gewijzigde Arbowet regelt dat de bedrijfsarts hierbij nadrukkelijker een adviserende rol gaat spelen. Het advies van de SER ‘Betere zorg voor werkenden’ (pdf) over de veranderende arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid vormt het uitgangspunt voor het wetsvoorstel.

Wijzigingen voor verbetering arbodienstverlening

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 in werking. Voor lopende contracten met arbodienstverleners zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode gelden.

 

Bron: https://www.rendement.nl