Inventarisatie van risico’s is verplicht: ook voor het brede en verborgen risico van middelengebruik. Het voeren van een restrictief beleid ten aanzien van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer helpt bedrijven bij het waarborgen van de veiligheid.Beeld Heeft u het risico van het middelengebruik van uw medewerkers in kaart?

Zowel de arbeidsproductiviteit als de veiligheid staan sterk onder druk bij middelengebruik door werknemers. Toch staat het onderwerp niet overal op de agenda en zijn controles bepaald nog geen standaardprocedure, zelfs niet bij arbeidsongevallen. Heel vaak is dat vanwege ‘drempelvrees’.

Nuchterheid ‘vanzelfsprekende’ randvoorwaarde

In de industrie gaat het bij risico-inventarisaties en taakrisicoanalyses om technische en operationele kwesties, vaak in complexe en risicovolle installaties, waar een flinke interactie kan bestaan tussen processen. Elk risico wordt daarom zorgvuldig gewogen en gekwantificeerd vanuit kansen en effecten. Beheersingsmaatregelen, middelen en voorgeschreven procedures zijn afgestemd op die gewogen risico’s. Personeel is gekwalificeerd en wordt getraind in het handelen bij calamiteiten. Een van de belangrijke (en soms ongeschreven) randvoorwaarden is dat een functionaris alert en helder is om in alle gevallen adequaat te kunnen handelen. Hoe groter de risico’s hoe belangrijker die eenvoudige eis wordt. En hoe groter het belang van een adequaat Alcohol, Drugs- en Medicijnen (ADM)-beleid.

Zicht op het risiconiveau

Overal waar mensen aan het werk zijn bestaat de kans dat zij, bewust of onbewust, onder invloed verkeren van ‘middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden’. Die middelen beïnvloeden ook de alertheid en reactiesnelheid tijdens het werk, en zelfs de manier waarop ze met risico’s en collega’s omgaan. Bij een eerste inschatting van de risico’s van middelengebruik in een specifiek bedrijf gaat het om de kans dat werknemers onder invloed zijn en het effect dat die omstandigheid zal hebben op hun werk of op de processen om hen heen.

Netwerkorganisatie Trafieq heeft een gratis ADM-scan opgesteld en biedt een indicatie van de noodzaak om alcohol-, drugs- en medicijngebruik aan te pakken. Ga voor meer informatie over een algemene risico-indicatie naar https://www.trafieq.nl/adm-scan

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/