Een mens werkt circa 80.000 uur van zijn leven. Met de verkiezingen voor de boeg is het daarom interessant om te weten wat de politieke partijen in gedachte hebben wat betreft arbeid. Ook voor de werkgever is het interessant te weten wat voor gevolgen zijn stem zou kunnen hebben. AllesoverHR heeft daarom alle politieke partijen een kans gegeven om hun toekomstplannen te verduidelijken omtrent arbeid, zes van hen hebben deze kans genomen. Daarnaast zijn de verkiezingsprogramma’s meegenomen in onze whitepaper. De meningen van 10 politieke partijen over 18 HR- gerelateerde stellingen zijn uitgewerkt in dit artikel. Afbeeldingsresultaat voor hr standpunten verkiezingen

Minimumloon

Geen van de zes partijen is van mening dat het minimumloon afgeschaft of verlaagd moet worden. De SocialistischePartij (SP) en de Partij van de Arbeid (PvdA) vinden dat het minimumloon verhoogd moet worden. De SP wil het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhogen met 10%. Voor Nederland (VNL), de Partij van de Dieren (PvdD), de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de Politieke Partij Democraten 66 (D66) vinden het minimumloon goed zoals het is.

Het basisinkomen

VNL, SP, SGP en PvdA vinden dat een basisinkomen niet moet worden ingevoerd. De PvdA vindt een onvoorwaardelijk basis inkomen ofwel te laag om sociaal acceptabel te zijn ofwel te hoog om economisch haalbaar te zijn. Enkel de PvdD vind dat een basisinkomen ingevoerd moet worden. Zij zeggen daarover dat een basisinkomen het mogelijk zou kunnen maken dat veel meer maatschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid die nuttig zijn voor de samenleving. D66 is niet voor of tegen het invoeren van een basisinkomen, maar wil ruimte bieden aan gemeenten om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand.

Arbeidsomstandigheden

De PvdD en de PvdA vinden dat producten die onder slechte arbeidsomstandigheden vervaardigd zijn om die reden niet meer verkocht moeten worden. De PvdA vindt dat bedrijven hun verantwoordelijkheden dienen te nemen om uitbuiting in hun productieketens te voorkomen en tegen te gaan. VNL, SP en D66 vinden een verbod niet nodig. D66 wil dat problemen bij de bron worden aangepakt. Voor producten die in het buitenland worden geproduceerd willen zij een zorgplicht voor afnemers. Afnemers kunnen worden beboet als zij deze zorgplicht niet nakomen. De SGP vindt dat ondernemers bij de inkoop een zorgplicht hebben voor fatsoenlijk geproduceerde producten, dat betekent volgens hen echter niet direct een verbod op deze producten.

Pensioengerechtigde leeftijd

Het bepalen van de pensioengerechtigde leeftijd moet volgens alle geënquêteerde partijen worden aangepast. De PvdD vind dat er een flexibele AOW-leeftijd moet komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. De SP vind dat iedereen vanaf 65 jaar met pensioen moet kunnen gaan. Het moet makkelijker worden eerder of later te stoppen dan de AOW-richtleeftijd, vindt D66, daarmee willen zij de overgang tussen werken en niet meer werken geleidelijker maken.

Bonussen

Er moet een jaarlijks vast te stellen maximumbedrag komen voor alle bonussen volgens de SP. Bonussen kunnen voor risicovol korte termijn handelen zorgen en daarmee het bedrijf en het belang van de werknemers en de samenleving schade toebrengen, vinden zij. VNL, PvdD, PvdA en D66 vinden dat er een jaarlijks vast te stellen maximumbedrag moet komen voor de bonussen in de (semi) publieke sector. Volgens D66 moet de beloning passen bij de functie en de verantwoordelijkheid. Bij banken willen zij dat bonussen gekoppeld zijn aan prestaties op de lange termijn en aan bredere doelstellingen. Volgens de SGP moet de overheid niet de illusie hebben dat alles precies in een systeem te vangen is.

CAO’s

VNL vindt dat CAO’s niet meer van deze tijd zijn omdat aanvullende afspraken tussen werkgever en werknemer kunnen worden gemaakt. De PvdD, SP, PvdA en D66 vinden cao’s nog wel van deze tijd. De PvdA zegt hierover dat een CAO zorgt voor arbeidsrust, een evenwichtige loonontwikkeling, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een gelijk speelveld. De PvdA wil het systeem van het Algemeen Verbindend verklaren van CAO’s handhaven. Daarnaast vinden zij dat buitenlandse werknemers volgens Nederlandse normen betaald dienen te worden. De PvdD heeft deze mening omdat volgens hen niet iedereen de kennis heeft om tot een eerlijk individueel arbeidscontract te komen met de werkgever. Zij hebben veel baat bij collectieve afspraken en dat moet zo blijven. Volgens de SGP is er een flinke moderniseringsslag nodig in het systeem, maar blijft de CAO een toegevoegde waarde houden.

Vast dienstverband

Bijna alle ondervraagde partijen zijn het niet eens met de stelling dat een vast dienstverband niet meer van deze tijd is. De SP wil meer vaste contracten door de prijs van flexibel te verhogen en van vast te verlagen. Zij vinden dat een vast dienstverband belangrijk is voor werkgevers omdat werknemers die langer ergens werken, loyaler en productiever zijn en dat het investeren in scholing en ontwikkeling dan effectiever is. Wat de PvdA betreft blijft het vaste contract de norm en een flexibel contract de uitzondering, alleen bedoeld voor echt tijdelijk werk. Goed werk is een baan met zekerheid, met een mooi salaris en waardering van de baas. De PvdD vindt dat de obsessie met een vast dienstverband moet wordt ingegeven door het huidige economische systeem, dat een groei- en schuldverslaving veroorzaakt terwijl we in een tijd leven waarin we met steeds minder menskracht alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben

Belonen middels stukloon

De SP is het eens met de stelling dat belonen middels stukloon niet mogelijk moet zijn. Zij vinden stukloon onrechtvaardig omdat een werknemer daardoor onder het minimumloon kan worden betaald terwijl hij daar soms weinig invloed op kan uitoefenen. VNL, SGP, PvdA en D66 zijn het niet eens met de stelling. Betaling op basis van stukloon mag wat de PvdA betreft mogelijk blijven zolang werknemers maar tenminste het wettelijk minimumloon verdienen. Net als de PvdA vindt D66 dat het minimumloon gegarandeerd moet zijn. De PvdD zegt dat belonen middels stukloon zou kunnen worden ondervangen door een basisinkomen.

Verplichting tot het verrichten van werk tijdens bijstandsuitkering

VNL vindt dat iemand met een bijstandsuitkering verplicht moet worden werk te verrichten als tegenprestatie. Chronisch zieken en zwaar gehandicapten moeten worden uitgezonderd. De PvdD, SP, PvdA en D66 zijn het daar niet mee eens. De PvdD zegt dat een basisinkomen het mogelijk zou kunnen maken dat veel meer maatschappelijke activiteiten worden ontplooid die nuttig zijn voor de samenleving. Een tegenprestatie bestaat vaak uit werk dat ook in de markt wordt verricht, zegt de SP, daardoor verdwijnen er banen en worden mensen uitgebuit die dit werk moeten doen. D66 zegt dat de gemeenten weten wat het beste werkt en wil daarom dat gemeenten de vrijheid krijgen om de duur, de omvang en de inhoud van de tegenprestatie te bepalen. De SGP vindt dat het verrichten van een maatschappelijke tegenprestatie een prima mogelijkheid is tijdens het ontvangen van een bijstandsuitkering.

Verlofmogelijkheden

De SGP vind de verlofmogelijkheden voor werknemer voldoende. In tegenstelling tot VNL, SP, PvdA en D66. VNL is voorstander van een versoepeling, er kunnen primair afspraken tussen de werkgever en werknemer gemaakt worden. De SP vind dat het vaderschapsverlof moet worden uitgebreid. De PvdA is het daar deels mee eens, maar vind dat het verlof voor beide partners moet worden uitgebreid naar tenminste drie maanden. Ook D66 vind dat Nederland achter loopt voor wat betreft ouderverlof en wil het uitbreiden van 3 dagen naar 12 weken verspreid over 6 maanden. De PvdD is van mening dat het niet zozeer gaat om de verlofregeling, maar om de inrichting van de economie.

Wat vinden de partijen de belangrijkste punten voor werkgevers en/of werknemers in de komende regeerperiode?

  • VNL wil een betere arbeidsmarkt waarbij het MKB wordt ontlast van hoge regeldruk, de VAR terugkeert voor ZZP’ers en de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting fors worden verlaagd.
  • De PvdD vind dat er geen belasting op arbeid moet worden geheven, maar op het gebruik van (niet-duurzame) grondstoffen.
  • De SP wil zorgen voor meer arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd door de WW-premie voor flexwerkers te verhogen en voor werknemers met ‘vast’ contract te verlagen. Ook vinden zij dat de lonen verder moeten stijgen.
  • Een evenwichtiger sociale zekerheid is volgens de SGP belangrijk, daarmee bedoelen zij een sociale zekerheid die zowel de positie van werknemers en zzp’ers verbetert als de ruimte voor gezond ondernemerschap vergroot.
  • Een vast contract is volgens de PvdA geen luxe maar een recht. Mensen met flexibele baantjes of nul-urencontracten verdienen méér zekerheid. En zij willen zorgen voor een ontslagbescherming die staat als een huis.
  • D66 wil ouderschapsverlof van 3 dagen uitbreiden naar 12 weken die je verspreid over 6 maanden op mag nemen. Bedrijven kunnen de kosten bij de overheid declareren.

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl/