Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht

Becoss
Gepubliceerd
8 november 2018
Locatie
Rotterdam, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
Minimaal 1 jaar
Project ID
BCNM106806

Omschrijving

Functiebeschrijving Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht

Team Heronderzoeken

Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek).

Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen.

Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan.

In deze functie handel je vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2018 en 2019 moet Werk en Inkomen 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening: Aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt. Voorgaande wordt gevisualiseerd in de plaat ‘Dienstverlening aan alle Rotterdammers’.

Het team heeft dus ook een politieke lading. Een lid van het team Heronderzoeken moet zich hier in doen en laten van bewust zijn.

De volgende werkzaamheden horen bij de functie:

 • Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
 • Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren.
 • Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering vast.
 • Je kunt resultaten van heronderzoeken op correcte wijze vastleggen in de fraudemodule van Socrates, zodat je acties leiden tot sluitende managementinformatie.
 • Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
 • Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
 • Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken.
 • Je vraagt bij werkzoekenden informatie op over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
 • Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag volgt, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
 • Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
 • Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan.

Vraag en aanbod

Je beschikt over een HBO-diploma Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en aanvullende, functie specifieke opleidingen gevolgd. Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen en bent alert op fraude.

Competenties

De competenties die de gemeente vraagt:

 • Resultaat- en klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Analytisch vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Besluitvaardigheid
 • Cijfermatig inzicht
 • Accuratesse
 • Organisatiebewust

Vereiste kennis

De kandidaat dient over de volgende kennis te beschikken:

 • Participatiewet
 • Boete en maatregelen
 • Belastingen en toeslagen
 • Gesprekstechnieken
 • Confronterend gesprek
 • Omgaan met emotie en agressie
 • Fraude-alertheid
 • Timemanagement
 • Juridisch rapporteren
 • Relevante kennis van het uitkeringssysteem Socrates op het gebied van financiële mutaties, terugvordering, beëindiging van de uitkering en het verwerken van boetes en maatregelen.

Gewenste trainingen.

Het is een pré als één of meer van onderstaande trainingen met succes zijn afgerond.

 • Controlerend huisbezoek
 • Mogelijke Fraude onderzoeken
 • Juridisch rapporteren

Gunningscriteria

 • De vijf kandidaten  zijn met ingang van z.sm., naar verwachting begin december, voor minimaal 36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De vijf kandidaten zijn  bereid om 36 uur per week te verdelen over 5 werkdagen (4.5 dag) voor de wisselende werktijden tussen 8:30 uur en 17:30 uur. (KO)
 • De vijf kandidaten beschikken over een rijbewijs B met rijervaring in stedelijk gebied. (KO)
 • De aangeboden kandidaten zijn geen ZZP-ers. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de vijf kandidaten blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaten beschikken over een succesvol afgeronde opleiding op hbo niveau. (KO)
 • De kandidaten beschikken over een succesvol afgeronde opleiding sociaal juridische dienstverlening. (KO)
 • De kandidaten dienen de volgende aanvullende trainingen succesvol te hebben afgerond, namelijk: (KO)
  • Opleiding inkomensconsulent, waaronder timemanagement
  • Participatiewet, waaronder boete en maatregelen
  • Belastingen en toeslagen, loonstroken lezen en interpreteren
  • Gesprekstechnieken confronterend gesprek en het omgaan met emotie en agressie
 • De kandidaten beschikken aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring als inkomensconsulent, zoals beschreven in de bijgevoegde functieomschrijving. (KO)
  • Daarnaast beschikt de kandidaat aantoonbaar over de volgende ervaring gedurende de periode van 1 jaar:
   • Gesprekken met burgers face-to-face. De ervaring moet recent zijn, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 6 maanden geleden op dagelijks/regelmatige basis gesprekken in de spreekruimte heeft gevoerd.
   • Het uitvoeren van (specifiek) heronderzoeken. De ervaring is recent, d.w.z. dat de kandidaat niet langer dan 6 maanden geleden op dagelijks/regelmatige basis heronderzoeken heeft verricht.
   • Timemanagement (het zelfstandig plannen en organiseren van grote aantallen gesprekken en verschillende taken)
   • Het werken in teamverband
 • De kandidaten beschikken over de volgende specifieke kennis: (KO)
  • Kennis van de Participatiewet
  • Kennis van de boete en het boeteproces in relatie tot de Participatiewet
  • De kandidaat is aantoonbaar in staat tot het vastleggen van onderzoeksresultaten op een juridisch verdedigbare wijze. Het, op basis van een objectieve analyse van de onderzoeksbevindingen, opstellen van een rapport/voorstel, waarin de juiste, juridische consequenties voor het recht op bijstand worden neergelegd.
 • De kandidaten beschikken over de volgende systeem kennis: (KO)
  • Het muteren in Socrates op de gebieden terugvorderen en beëindigen van uitkeringen, opschorten en herstellen van uitkeringen, het verrichten van financiële mutaties (bv. doorbetalen vaste lasten/schuldaflossingen) en het verwerken van normwijzigingen. Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op alle gebieden van minimaal één jaar.
  • Het muteren in de fraudemodule in Socrates. Deze specifieke kennis moet blijken uit werkervaring op dit gebied van minimaal één jaar.
  • Kennis van/ervaring met Suwinet
  • Word en Excel
 • De kandidaten beschikken over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgericht, Kandidaat is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel wordt bereikt. • Kandidaat gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt. • Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht.
  • Communiceren, Kandidaat drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau. • Kandidaat formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander. Kandidaat stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of kandidaat de ander goed begrepen heeft. • Kandidaat is in staat om de klant uit te leggen wat het wederzijds belang is van het naleven van de wet en de verplichtingen, die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.
  • Klantgerichtheid, Kandidaat luistert en komt waar mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant, handelt hiernaar en geeft daarbij prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid. • Kandidaat is proactief en verdiept zich in de situatie van de klant. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen. • Kandidaat handelt naar de taakstelling van het team Heronderzoeken; dat er een balans wordt gevonden tussen servicegerichtheid, de verantwoordelijkheid van de klant en handhaving.
  • Stressbestedigheid, Kandidaat blijft effectief functioneren onder tijds- en emotionele druk en laat zich niet van zijn stuk brengen. • Kandidaat stelt bij tijds- en emotionele druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen. • Kandidaat accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren.
  • Planmatig werken, Kandidaat structureert het eigen werk(proces). Kandidaat maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.
  • Flexibiliteit, Kandidaat schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert. • Kandidaat pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures.
  • Accuratesse, Kandidaat werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd. • Kandidaat levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.
  • Integriteit, Kandidaat weet algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag te handhaven. Is er op aanspreekbaar en kan anderen hierop aanspreken. • Kandidaat verkrijgt door kennis, houding en gedrag, vertrouwen van anderen. Is binnen het team open naar anderen, doch discreet over gevoelige zaken. • Kandidaat aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken, zowel richting collega's als de klant. • Kandidaat voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven.
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin december 2018
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 4 x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 16-11-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

12 november 2018
2018-11-08T16:38:49+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/