Projectleider ‘Ontwikkelen en implementatie gegevens- en informatiemanagement’

Becoss
Gepubliceerd
7 september 2018
Locatie
Halderberge, Nederland
Categorie
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
5 tot 10 jaar
Project ID
BCFWB112968

Omschrijving

De veranderingen binnen de organisatie van de gemeente Halderberge en de toenemende (technische) mogelijkheden op het gebied van gegevensbeheer brengen de nodige uitdagingen met zich mee. Gegevens komen overal vandaan en via een toenemend aantal kanalen en er ontstaat steeds meer behoefte aan gerichte informatie. Jonge mensen communiceren op een heel andere manier en verwachten een andere ondersteuning dan tot op heden gebruikelijk was binnen de overheid. De snelheid van de veranderingen neemt toe en het is belangrijk om als organisatie voor de komende jaren een duidelijke koers uit te zetten op het gebied van gegevens- en informatiemanagement.

Naast dit alles is ook de veiligheid van de gegevens en het borgen van de privacy van deze gegevens een must. De gemeente heeft als doel hierin een grote slag te maken met als uitgangspunt éénmalige opslag en meervoudig gebruik.

Dit alles wordt samengevat in de definitie van de informatiemanagement zoals de organisatie deze heeft opgesteld. Deze luidt als volgt:

“strategisch informatiemanagement betekent voor de gemeente Halderberge dat we alle gegevens die beschikbaar zijn, intern en extern, op een juiste manier kunnen ontsluiten om dit door te vertalen naar informatie, zodat we met deze informatie beschikken over voldoende kennis om de juiste keuzes te kunnen maken”.

De uitwerking van het strategisch informatiemanagement is vastgelegd in de notitie “strategisch informatiemanagement 1.0”.

Om dit te bereiken zet de gemeente Halderberge de volgende opdracht op de markt en verzoekt partijen hierop te reageren.

UITVOERING PROJECT

“ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTATIE GEGEVENS- EN INFORMATIEMANAGEMENT”

Het doel van de opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het opstellen van een bruikbare en gedragen definitie van gegevensmanagement en het opstellen van kaders voor Informatiemanagement;
 • Het gegevenslandschap van de gemeente in kaart te brengen. Zowel de beschikbaarheid, de kwaliteit als de toepasbaarheid van deze gegevens daarin weer te geven. Deze kaart moet ook de samenhang tussen de gegevenssets en informatiebehoefte weergeven. Daarnaast moet het de informatiebehoefte van de verschillende afdelingen en processen van de gemeente in kaart brengen;
 • De gegevensketens en informatiestromen in kaart te brengen. Beheerafspraken te maken. Intern en met ketenpartners.;
 • Dit te borgen door het maken van werkafspraken over de levering van gegevens (binnengemeentelijk en naar derden), autorisaties tot gegevens en tot het stellen van vragen over gegevens;
 • De kwaliteit en het hergebruik van de gegevens in de bronapplicatie borgen door middel van procedures, bijvoorbeeld het terugmeldproces;
 • Processen zodanig inrichten dat, indien nodig, men snel kan beschikken over de benodigde gegevens; bijvoorbeeld bij calamiteiten en rampen;
 • Draagvlak te creëren voor de inrichting en borging van Informatiemanagement in de organisatie. Daarnaast ook bewustwording op concernniveau te krijgen voor de toepassingsmogelijkheden en kansen die gegevensmanagement biedt voor de gemeente. Elke afdeling moet beseffen wat voor hen de toegevoegde waarde is van informatiemanagement. Met het betrekken en informeren van de organisatie wordt tevens bereikt dat de betrokken medewerkers en managers het gewenste kennisniveau hebben. Hierdoor ontstaat er organisatie breed consensus over de begrippen en het gebruik van gegevens;
 • Een voorstel te doen voor de organisatorische inrichting van de beheerorganisatie van gegevensmanagement en gegevensbeheer. Voor alle rollen moeten taken worden beschreven en verantwoordelijkheden worden benoemd;
 • Een voorstel hoe e-mail verkeer beheersbaar en betrouwbaar kan worden ingericht.

Hierbij moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de volgende zaken:

 • Uitgangspunten van het programma “Zaakgericht werken”;
 • Uitganspunten zoals vastgelegd in de notitie “Strategisch Informatiemanagement 1.0”;
 • Samenwerking met de gemeente Rucphen;
 • Overgang naar office 365;
 • Bereikbaarheid van de organisatie (omzetten van de tijdelijke nieuwe telefooncentrale naar een definitieve oplossing in relatie met mogelijkheden office 365);
 • Nieuwe virtuele werkplek omgeving;
 • Strategie aanschaf hardware voor zowel organisatie (bijv serverpark) als voor medewerkers (bijvoorbeeld thin-laptops etc.);

De opdracht is onderverdeeld in een 4-tal onderdelen:

 1. Schrijf een plan van aanpak op basis waarvan de gemeente Halderberge in staat is om niet alleen vorm te geven aan het strategisch informatiemanagement maar ook op basis van de lokale situatie en uitdagingen in staat is dit plan van aanpak te implementeren. Op basis van het opgestelde projectplan komen tot heldere werkprocessen, rol- en taakverdeling in het kader de diverse onderwerpen.
 2. Schrijf een realistisch uitvoeringsplan met als doel volledige implementatie vóór 1-1-2020.
 3. Geef een duidelijk advies over welke noodzakelijke kennis en expertise de gemeente moet beschikken om uitvoering te geven aan het uitvoeringsprogramma, aangevuld met een advies voor de noodzakelijke structurele functies zoals bijvoorbeeld, gegevensbeheerder.
 4. Deze plannen moeten worden uitgewerkt tot op detailniveau incl. vastleggen van randvoorwaarden, eisen, resultaatverwachtingen en samenwerkingsafspraken. De nieuwe werkafspraken moeten ‘landen’ binnen de teams cq organisatie en het beheren en controleren van deze afspraken is eveneens een onderdeel van de opdracht;

Aanvullende informatie:

De gemeente Halderberge werkt nauw samen met de gemeente Rucphen op het gebied van zowel informatisering als automatisering. Deze samenwerking is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen met als doel het nastreven van een identieke omgeving en identieke software met ruimte voor de couleur locale. Om dit te bereiken is een convenant afgesloten met als uitgangspunt comply or explane.

Wij vragen om offerte uit te brengen op basis van de hiervoor omschreven doelen en uitgangspunten middels een duidelijk plan van aanpak voor het gehele project. Het is aan de verschillende partijen om hier, op basis van eigen inzichten en expertise, invulling aan te geven. De aanbieders worden in de gelegenheid gesteld om middels een bezoek aan de gemeente voldoende informatie te krijgen om een dergelijk plan op te stellen.

Voor wat betreft het profiel van de adviseur: deze moet deze in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

 • Minimaal een HBO werk- en denkniveau en ruime ervaring op het speelveld van gegevens/informatiemanagement;;
 • Gedegen kennis van databasesomgevingen, ETL procedures en SQL, kennis van de (basis)registraties zoals BGT, BAG en WOZ is een pré;
 • Kennis van de opbouw en het gebruik van gegevensstromen en informatieblokken binnen basisregistraties en je bent in staat de gegevensstromen te modelleren;
 • Voldoende en aantoonbare kennis van het brede terrein van informatiemanagement en gegevensbeheer, bij voorkeur binnen gemeenten;
 • Moet een verbinder zijn en in staat zijn om dwarsverbanden te leggen tussen het beleid en de uitvoering;
 • Is in staat om het gemeentebestuur, het management en specifiek de teamleider ondersteuning op strategisch en tactisch niveau te adviseren;
 • De verwachte inzet voor de projectleider is 24 uur per week.

Gunningscriteria

 • Kandidaat voldoet aan de in de functiebeschrijving genoemd werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit de CV.
 • Kandidaat beschikt over politieke en bestuurlijk sensitiviteit
 • Kandidaat is beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag is aangegeven
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit de CV.
 • Kandidaat beschikt over 1 of meer referenties
 • Bij de aanbieding is het plan van aanpak over het project bijgevoegd.
 • Het juiste plan van aanpak voor het project.

Startdatum 15-10-2018
Einddatum 31-12-2019
Optie tot verlenging Nee
Aantal uur per week 24

U kunt reageren tot 4-10-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Juridisch adviseur parkeren en verkeer   Hilversum, Nederland nieuw
19 september 2018
Financieel Analist   Rotterdam, Nederland nieuw
19 september 2018
Kwaliteitsmedewerker   Rotterdam, Nederland nieuw
19 september 2018
Storings/onderhouds monteur   Helmond, Nederland nieuw
19 september 2018
Teamleider voorbereiding   Helmond, Nederland nieuw
19 september 2018
2018-09-07T15:12:40+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/