Teamleider Financien

Becoss
Gepubliceerd
17 mei 2018
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
2 tot 5 jaar
Project ID
BCSD116730

Omschrijving

Wat zoeken wij?
Voor de periode juni tot en met 28 februari 2019 zoeken wij voor maximaal 24 - 32 uur per week een Interim teamleider financiën met een veranderopdracht

Het team:
Het team is gepositioneerd binnen het Thema Koers en is ontstaan per 1 maart 2016 als gevolg van een reorganisatie op basis van het organisatieplan 2016. Het team financiën bestaat uit 6 medewerkers. Er zijn 4 adviseurs financiën en control en 2 beleidsadviseurs financiën.
De financiële beheerstaken zijn ondergebracht in een ander team, namelijk bij het team Beheer en Rapportage. Het team heeft een ontwikkelopgave bij het professionaliseren van de financiële functie binnen de hele organisatie en de eigen financiële advies en controlrol alsmede het versterken van kaderstelling en control. Het team is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële advisering aan bestuur, mt en organisatie en het tot stand brengen van de p&c producten.

Opdracht interim teamleider
Veranderopgave
In het organisatieplan 2016 is als opgave voor het thema Koers geformuleerd dat de financiële functie, de strategische slagkracht en de kaderstellende rol versterkt moet worden.
Hiervoor is wat betreft de financiële functie een projectplan opgesteld en grotendeels uitgevoerd, te weten het project Financieel Gezonde Huishouding (FGH). Met een externe projectleider/interim concerncontroller is hier tot eind 2017 aan gewerkt. Het projectplan kende 13 deelplannen waar een deel zich richtte op het actualiseren van financiële regelingen en afspraken, vergroten van kennis in de hele organisatie en een deel op doorontwikkeling van de teams Financiën van Koers en het team Beheer en Rapportage van Fundament. Binnen beide teams is vanuit een opgesteld ontwikkelplan gewerkt aan de onderlinge verhouding, inzicht in rollen en taken. Hiervoor is naast een gezamenlijke sessie tussen de teams, individuele gesprekken en team coaching ook ingezet op het inventariseren van nog te ontwikkelen kennis en competenties.
Daarnaast is geïnvesteerd in nieuwe instrumenten zoals het opstellen van liquiditeitsprognose en het herijken van risico’s in de risicoparagraaf.

Wat is nu de situatie?
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt door beide teams aan de diverse onderdelen van het project FGH. Het beoogde effect om de financiële functie te versterken is echter nog onvoldoende bereikt.

Op de volgende 5 onderwerpen moet de komende tijd een duidelijke stap voorwaarts worden gezet.
- Sturing: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie. Het werk is steeds meer proces georiënteerd en steeds minder taak georiënteerd. Belangrijke/omvangrijke opgaven pakken wij projectmatig op. De rol die je in een proces/project hebt is belangrijker geworden dan een klassieke functieomschrijving. Ook de sturing komt vanuit verschillende hoeken, managementteam, concern-controller, projectleiders. Vanuit het team financiën is wel behoefte aan een duidelijkere sturing op de p&c cyclus. Wie bepaalt wat er gebeurt, wie stelt de prioriteiten, wie neemt de leiding op inhoud?
- Kennis: zowel binnen het team financiën, team beheer en rapportage en in de rest van de organisatie op de plekken productverantwoordelijken en budgetbeheerders ontbreekt noodzakelijke kennis om met elkaar en vanuit de juiste rol te werken. Uiteraard verschilt per plek in de organisatie wat je moet verstaan onder noodzakelijke kennis. Binnen het team Financiën moet toegewerkt worden naar gedegen financiële analyses en prognoses, het opbouwen en doorontwikkelen van p&c stukken conform BBV en het ter hand kunnen nemen van de professionaliseren van risicomanagement.
- Processen en proceduresTwee jaar na de reorganisatie zijn processen en procedures niet goed uitgeschreven. De jaren voor 2016, waarin de rest van de organisatie zich al grotendeels opmaakte voor procesbeschrijving en procesmatig werken via het project slim@work en tegenwoordig via de opleiding van proceseigenaren en procesmodelleurs (SENSUS) is dit onderwerp achtergebleven op het financiële deel van de bedrijfsvoering. Deze achterstand is nog niet ingelopen. Naast het beschrijven van processen gaat het ook om het verbeteren, vernieuwen en versimpelen van processen en bijbehorende producten.
- Rollen en taken:In samenhang met de hier boven weergegeven onderwerpen sturing, kennis en processen en procedures is er nog te veel rolonduidelijkheid binnen het team van Financiën.
- Houding en gedrag. Tenslotte geldt voor alle onderwerpen dat houding en gedrag ook bepalend is voor het succesvol kunnen zetten van stappen hierop. Het team kan groeien in eigen effectiviteit en volwassenheid waarbij de expertrol vanuit een klassiek ingestoken hiërarchische organisatie wordt omgezet naar een adviesrol in een netwerkorganisatie. Leren acteren op basis van gelijkwaardigheid (transactionele analyse) is een vereiste om succesvol je in een netwerkorganisatie te kunnen bewegen.

Wat is de opdracht?
- De hierboven weergegeven 5 onderwerpen uitwerken in een verbeterplan van aanpak en samen met het team Financiën en daar waar nodig ook het team Beheer en Rapportage het verbeterplan uitvoeren. Dit leidt tot een beknopt en pragmatisch actieplan dat er 4 weken na de start van de opdracht ligt.
- Voorzien in de teamleidersrol waarbij met de manager Koers en de concerncontroller de prioriteiten worden bepaald en afgestemd voor de voortgang van het reguliere werk van het team en wordt voorzien in de personeelstaken (gesprekscyclus, verzuimbegeleiding, verlofaanvragen). Je bewaakt de voorgang en stuurt op inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden van jouw teamleden. Zo verbinden we de opdracht onder 1 met de dagelijkse praktijk. De verwachting is dat de opdrachtnemer tot maart 2019 van het jaar nodig heeft om deze opdracht met de benodigde voorgang op te kunnen pakken. In december 2018 bepaalt de opdrachtgever of er voldoende basis is om een vaste teamleider te werven in het 2e kwartaal 2019 of dat de opdracht (nog maximaal 2 keer een half jaar) wordt voortgezet.

Gunningscriteria
- Minimaal een financiele HBO opleiding.
- Ervaring als allround gemeentefinancial
- Ervaring met leidinggeven aan gemeentefinancials
- Je hebt aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van teams. Je kan teams meenemen in een verandering en laat het eigenaarschap bij de medewerkers. Na jouw vertrek beklijft deze ontwikkeling.
Behaalde resultaten in een veranderopgave bij eerdere opdrachtgevers daarin kan je aantonen. Je CV bevat een korte beschrijving van deze ervaring met referentiegegevens.J
- Je coacht op een taakvolwassen samenwerking op basis van gelijkwaardigheid (transactionele analyse of vergelijkbare methodiek), rolvastheid en constructieve feedback en bent hier zelf het voorbeeld van. Je kan sturen op verandering van medewerkers in het uitvoeren van hun werk op basis van de adviesrol in een netwerkorganisatie (in tegenstelling tot een expertrol in een strikt hiërarchische organisatie) waarbij steeds meer procesgericht wordt gewerkt. Dit wordt getoetst door het nabellen van de door u opgegeven referentie en tijdens het verificatiegesprek
- Je aanvaardt de organisatieprincipes en neemt kennis van of bent bekend met het processenhuis van KING.

CV-eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Referentie:
Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Startdatum 1-6-2018
Einddatum 31-12-2018
Optie tot verlenging ja
Aantal uur per week 28,00

U kunt reageren tot 22-5-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha

Gerelateerde vacatures

Productiemedewerker SPOED   Oosterhout, Nederland nieuw
23 mei 2018
Operator SPOED   Oosterhout, Nederland nieuw
23 mei 2018
Senior .Net Ontwikkelaar   Rotterdam, Nederland nieuw
18 mei 2018
Schoonmaakmedewerker   Utrecht, Nederland nieuw
17 mei 2018
Operator   Oss, Nederland nieuw
17 mei 2018
2018-05-17T12:12:23+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/