Toezichthouders Kinderopvang

Becoss
Gepubliceerd
7 december 2018
Locatie
Rotterdam, Nederland
Categorie
Overig  
Type baan
Opleiding
HBO
Ervaring
Minimaal 1 jaar
Project ID
BCNM108826

Omschrijving

Kern van de functie

De Toezichthouder kinderopvang verricht inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders en gastouderbureaus.

Plaats in de organisatie

De Toezichthouder kinderopvang valt direct onder de teamleider Toezicht Kinderopvang en wordt in operationele en functionele zin aangestuurd door de senior Toezichthouder kinderopvang.

Werkveld

Het toezicht houden op de kinderopvang omvat inspecties van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders. Hierbij staat centraal de kwaliteitsbeoordeling op basis van de Wet kinderopvang.

Taken/verantwoordelijkheden

 • Voert de inspecties kinderopvang volgens jaarplanning uit en houdt hierbij rekening met eisen/voorschriften ten aanzien van brandveiligheid, bestemmingsplan, bouwveiligheid, binnenmilieu, vroeg- en voorschoolse educatie en financiën (Belastingdienst).
 • Stelt prioriteiten vast bij de planning van de verschillende inspecties en bepaalt daarbij welke werkwijze, methoden en technieken geschikt zijn.
 • Analyseert en rapporteert op basis van aangeleverde documenten en beoordeling in de praktijk de kwaliteit binnen de toetsingskaders kinderopvang.
 • Inspecteert of controleert de houders/locaties kinderopvang of handhavingsdossiers.
 • Adviseert de houders/locaties indien nodig binnen de toetsingskaders.
 • Adviseert en informeert de senior toezichthouder kinderopvang bij de afwikkeling van klachten
 • Volgt de voortgang van afhandeling van inspectiedossiers of projecten en stuurt bij waar nodig.
 • Volgt ontwikkelingen op het vakgebied en signaleert mogelijkheden op het gebied van werkprocessen binnen het vakgebied. Adviseert hierbij over verbeteringen. Stemt hierin af met de senior toezichthouder kinderopvang.
 • Registreert en rapporteert de inspectieobjecten kinderopvang volgens de kwaliteitsafspraken in het kader van certificering.
 • Neemt deel aan het team- en algemeen inhoudelijk overleg en eventueel andere samenwerkingsverbanden binnen de directie, het concern en op regionaal landelijk niveau binnen het kader van toezicht en handhaving.

Contactpatroon

 • Onderhoudt intern contact met collega’s over dossiers, instructies en projecten om af te stemmen.
 • Onderhoudt extern contact met alle instellingen, organisaties, diensten en burgers over de verstoringen of beschadigingen om te corrigeren en af te stemmen.
 • Stemt af met en informeert het secretariaat over de administratieve voorbereiding en afhandeling van dossiers en projecten.
 • Stemt af met Juridisch medewerker en/of beleidsmedewerker inzake afstemming, advies en handhavingsacties voor gemeenten

Gunningscriteria

 • De kandidaat is met ingang van 1 januari 2018 voor 36 uur per week beschikbaar. (KO)
 • De kandidaat dient gedurende binnen 3 maanden na startdatum (vanwege de bijdrage aan het behalen van de productie 2018) beschikbaar te zijn, omdat deze beschikbaarheid vereist is om de voortgang van de bedrijfsvoering van de gemeente te waarborgen.
  • Aan kandidaat is (om wat voor reden dan ook) geen verlof toegekend zijn of een toekenning van verlof voorzienbaar zijn in de genoemde periode.
  • Aan de kandidaat wordt geen planbaar verlof toegekend dat gedurende de genoemde periode genoten wordt. Onder planbaar verlof wordt in dit verband onder meer vakantieverlof verstaan. Een toekenning van niet planbaar verlof, zoals calamiteitenverlof, wordt de kandidaat niet op onredelijke gronden onthouden.
 • De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. (KO)
 • Uit het arbeidsverleden van de kandidaat blijken geen bezwaren ten aanzien van inzet op de opdracht. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: (KO)
  • De kandidaat is geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
  • Ten aanzien van de kandidaat is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement.
  • De kandidaat kan indien de gemeente Rotterdam daar om verzoekt minimaal één (1) positieve referentie overleggen welke niet ouder is dan drie (3) jaar gerekend vanaf publicatiedatum van de uitvraag.
 • Inschrijver verstrekt, indien het voornemen tot gunning aan hem wordt uitgebracht, binnen vijf kalenderdagen na het uitbrengen van het voornemen tot gunning de volgende bewijsstukken. LET OP: Indien inschrijver de bewijsstukken niet, niet volledig, niet tijdig of niet conform de gestelde eisen verstrekt, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. (KO)
  • Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
  • VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. (KO)
 • De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding in Pedagogische richting.
 • De kandidaat dient een aanvullende training succesvol te hebben afgerond, namelijk (KO)
  • Gesprekstechnieken
  • Conflicthantering
 • De kandidaat heeft de volgende aanvullende training afgerond:
  • Leidinggeven
 • De kandidaat is voornemens de aanvullende training 'Landelijke basisopleiding 'Toezichthouder Kinderopvang' te gaan volgen, of heeft deze al afgerond. (KO)
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over de hier onder benoemde ervaring in de gevraagde, of een daar aan vergelijkbare, functie.
  • Ervaring: Beoordelen van voorzieningen van Kinderopvang en hierover rapporteren. Minimum aantal jaar: 1 (KO)
  • Ervaring: Kunnen schakelen tussen verschillende beroepsniveaus (beroepskrachten, leidinggevenden en directeuren) Minimum aantal jaar: 1 (KO)
  • Kunnen schakelen tussen verschillende beroepsniveau's (KO)
  • Ervaring: Leiding geven binnen de wereld van kinderopvang (bv als locatiemanager). Minimum aantal jaar: 1
  • Ervaring: in (het voorkomen van) conflictsituaties  en omgaan met conflicterende belangen. Minimum aantal jaar: 1
 • De kandidaat beschikt over de volgende specifieke- en systeemkennis: (KO)
  • Wet en regelgeving Wet Kinderopvang
  • Pedagogische kennis
  • Veiligheid en Gezondheid
  • Microsoft Office (Word)
  • Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR)
 • De kandidaat beschikt over de volgende competentie(s): (KO)
  • Resultaatgerichtheid
  • Integriteit
  • Analytisch
  • Beoordelingsvermogen
  • Klantgerichtheid
  • Stressbestendig
  • Reflecteren vermogen
  • Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Startdatum: 1 januari 2019
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, 2 x 6 maanden
VOG vereist: ja

U kunt reageren tot 14-12-2018.

Solliciteren
Drop files here browse files ...
Captcha
2018-12-07T16:33:28+00:00
Are you sure you want to delete this file?
/