Veel organisaties zijn nog niet klaar voor digitale disruptie, terwijl vrijwel iedere organisatie daarmee te maken gaat krijgen. Door mensen en middelen in lijn te brengen met de organisatiestrategie en door oog te hebben voor de werving en ontwikkeling van talent kunnen organisaties succesvol omgaan met digitale disruptie.

Juiste talenten en soft skills belangrijk bij disruptieVrijwel alle managers zijn ervan overtuigd dat digitale disruptie grote gevolgen gaat hebben voor hun branche en organisatie. Echter, nog niet de helft van die managers (44 procent) denkt dat hun werkgever zich adequaat voorbereid op die disruptie.

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd door MIT Sloan Management Review en Deloitte.

Gebrek aan middelen en mensen

Het blijkt niet eenvoudig voor organisaties om zich aan te passen aan een veranderende werkelijkheid. Organisaties moeten zich voorbereiden door medewerkers, de cultuur en de structuur in lijn te brengen met organisatiedoelen. Het ontbreekt echter vaak aan voldoende middelen en mensen om hier uitvoering aan te geven. Bovendien heeft het gewoonweg niet altijd prioriteit.

Betrokken talent

Organisaties die hun processen en businessmodel hebben aangepast, de juiste talenten hebben aangetrokken en ervoor zorgen dat medewerkers betrokken zijn, zijn succesvol in het integreren van de digitale strategie in de bedrijfsstrategie. Managers die werkzaam zijn in dergelijke organisaties geloven veel vaker dat hun werkgever adequaat omgaat met digitale disruptie.

Succesvol omgaan met disruptie

Organisaties die goed omgaan met de digitale transformatie hebben een aantal zaken gemeen. Zij durven risico’s te nemen, experimenteren veel, investeren veel in talent en in de werving en ontwikkeling van leiders, die vooral uitblinken door hun ‘soft skills’. Juist deze zachte vaardigheden zijn belangrijk bij het transformatieproces.

Hoofdpunten onderzoek

Enkele hoofdpunten uit het onderzoek:

  • Het creëren van een effectieve digitale cultuur is een bewuste actie. Bedrijven die succesvol transformeren zijn bewust bezig met het beïnvloeden en veranderen van de cultuur van hun organisatie.
  • Senior management dat de ruimte krijgt om zichzelf digitaal te ontwikkelen slaagt er beter in medewerkers te behouden. Van de managers die niet de kans krijgen zich te ontwikkelen geeft 30 procent aan binnen een jaar een andere baan te zoeken.
  • Digitaal volwassen organisaties investeren in hun eigen talenten. Meer dan 75 procent van de digitaal volwassen organisaties geeft aan dat zij hun medewerkers de middelen en mogelijkheden bieden om zich digitale vaardigheden eigen te maken. Bij organisaties die niet bezig zijn met digitale transformatie is dat slechts 14 procent. Overigens geven organisaties die succesvol transformeren aan dat zij juist door hun aanpassingen makkelijker talenten aantrekken.
  • ‘Zachte’ vaardigheden zijn belangrijker dan technische kennis in het transformatieproces. Vaardigheden als het hebben van visie, vooruit kunnen denken, veranderingsgezind zijn en goed kunnen samenwerken worden belangrijker geacht dan technische vaardigheden. Die geldt voor zowel leiders als medewerkers.
  • Om succesvol te kunnen transformeren is het noodzakelijk dat cultuur, medewerkers, structuur en taken met elkaar in lijn gebracht zijn en met de strategie van de organisatie.

 

Bron: PW De Gids