Ook per 2018 wijzigt er weer het een en ander voor u als salarisprofessional. Tien relevante wetswijzigingen die per 1 januari 2018 in werking treden, vindt u hier op een rij. 

1 Minimumloon en minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Ook is het loon voor 18 tot en met 21-jarigen omhoog gegaan. Vanaf 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog.  

2 Minimumloon bij stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning 

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon, meerwerk en overeenkomst van beloning 

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als de werkgever hen stukloon betaalt.  

Als werknemers extra uren werken (meerwerk) moet de werkgever de werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. De wijziging gaat in op 1 januari 2018. 

Het minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning. 

3 Vakantietoeslag over overwerk 

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Op die datum vindt er een wijziging plaats in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). 

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon. 

Concreet betekent dit dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018. Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen dan moet u de vakantietoeslag vóór 1 januari 2018 uitkeren of de werknemers deze uren op te laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden. 

Lees meer over deze wijziging  

4 Transitievergoeding 

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van €77.000 naar €79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). 

5 AOW-leeftijd 

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021. 

6 Lage inkomensvoordeel (LIV) voor jeugd 

Als de werkgever een werknemer in dienst heeft die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt, dan krijgt hij een financiële tegemoetkoming. Het doel hiervan is om werkloosheid tegen te gaan. 

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd. 

7 Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen 

Met ingang van 1 januari 2018 verdwijnen de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in de plaats. 

De afzonderlijke LKV’s vindt u hier:

  1. Loonkostenvoordeel oudere werknemers per 2018  
  2. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers per 2018  
  3. Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer per 2018  
  4. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden per 2018   

8 No-risk premie oudere werknemer 

Als een werkgever een werknemer van 56 jaar of ouder heeft aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt de werkgever gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018. 

9 Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar 

De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar.  

De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale opbouwruimte. De in dat kader maximaal toegestane opbouw- en premiepercentages zijn gerelateerd aan een pensioen dat ingaat op de pensioenrichtleeftijd. 

10 Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal 

Alle peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat.  

 

Bron: BW7 / Salarisnet