Op Prinsjesdag 2017 zijn diverse plannen en voornemens aangekondigd. Hieronder worden de heffingskortingen, het voornemen om de aftrekpost scholingskosten te vervangen door vouchers en loonkostenvoordeel toegelicht.

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsuitgaven en loonkostenvoordeel

Heffingskortingen 2018

Het kabinet heeft voor 2018 enkele fiscale maatregelen genomen. Evenals in 2017 gaat in 2018 bijna iedereen er op vooruit.

Het percentage dat erop vooruitgaan, schommelt tussen de 0,2 en 0,8 procent. Volgens het Nibud zal de koopkracht voor de meeste huishoudens nagenoeg gelijk blijven.

Vooralsnog heeft het demissionaire kabinet het beleid van de afgelopen jaren op de algemene heffingskortingen gehandhaafd. De maximale algemene heffingskorting (onder de AOW-leeftijd) bedraagt volgend jaar € 2.265. Verder is de arbeidskorting in 2018 € 3.249.

Ouderenkorting

De ouderenkorting wordt verhoogd. In 2017 bedroeg de ouderenkorting voor lage inkomens nog € 1.292. Volgend jaar is deze korting €1.418. De ouderenkorting voor hoge inkomens stijgt nauwelijks en bedraagt in 2018 € 72. De alleenstaanden ouderenkorting gaat zelfs omlaag van € 438 in 2017 naar € 423 in 2018.

De jonggehandicaptenkorting wordt verhoogd van € 722 in 2017 naar € 728 in 2018.

Bron: Belastingplan 2018

Aftrekpost scholingsuitgaven vervangen door vouchers

Het kabinet heeft het voornemen om de fiscale aftrekpost scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2019 af te schaffen en te vervangen door een uitgavenregeling met vouchers. Dat blijkt uit de beleidsstukken van het ministerie van Onderwijs.

Vorig jaar september werd al door het kabinet bepaald dat de fiscale aftrekpost voor scholingsuitgaven zou worden afgeschaft. In juli van dit jaar werd duidelijk dat het schrappen van deze regeling nog een jaar wordt uitgesteld.

Gerichte uitgavenregeling

Voor een leven lang ontwikkelen wil het kabinet de fiscale aftrek van scholingsuitgaven omvormen tot een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers. Hiervoor is vanaf 2019 jaarlijks een budget van 196,8 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Rijksbegroting Ministerie van OCW

In 2018 loonkostenvoordeel voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2018 gaat het loonkostenvoordeel (LKV), een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen, in. Het LKV is de vervanging van de huidige premiekortingen.

Met het LKV krijgt een werkgever een tegemoetkoming per uur voor elk verloond uur voor aangewezen werknemers. Het gaat daarbij om (nieuwe) werknemers met een afstand naar de arbeidsmarkt. Dat zijn oudere voormalig werkloze werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers uit de doelgroep banenafspraak. De Belastingdienst voert de nieuwe regeling uit.

Doelgroepregister

De werkgever moet beschikken over een doelgroepverklaring of een bewijs dat de werknemer in het doelgroepregister staat. Inzake de premiekortingen wordt nu al gebruik gemaakt van een doelgroepverklaring en het doelgroepregister.

Bron: Beleidsagenda Ministerie van SZW / PW