Overheidswerkgevers krijgen volgend jaar te maken met een quotum voor arbeidsbeperkten. De quotumheffing wordt wel een jaar uitgesteld. Pas in 2020 kunnen werkgevers hiermee geconfronteerd worden.

Eerder was al duidelijk dat overheidswerkgevers – in tegenstelling tot werkgevers in de marktsector – de doelstelling van de banenafspraak voor 2016 niet hadden gehaald. Uit een Kamerbrief blijkt nu dat hierdoor de quotumregeling voor de overheid volgend jaar in werking treedt. In 2018 wordt bij overheidswerkgevers voor het eerst op individueel niveau gekeken of zij aan het quotum voor arbeidsbeperkten voldoen. Wat dit quotumpercentage zal zijn en hoeveel arbeidsbeperkten een overheidswerkgever dus in dienst moet hebben om aan het quotum te voldoen, wordt in oktober 2017 bekend.  Haalt een werkgever het quotum niet, dan krijgt hij hier bericht over, maar hij is in 2019 nog geen quotumheffing verschuldigd. In 2019 vindt deze individuele toetsing opnieuw plaats. Blijkt dan dat een werkgever onvoldoende arbeidsbeperkten in dienst heeft, dan moet hij in 2020 wel een quotumheffing betalen.

Deactiveringsmogelijkheid van de quotumregeling

De activering van het quotum is geregeld in een concept ministeriële regeling die gelijktijdig is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Beide Kamers krijgen vier weken de tijd om te reageren op de conceptregeling, voordat deze wordt vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
Het uitstel van de quotumheffing wordt geregeld in een apart (spoed)wetsvoorstel. Hierin komt ook een deactiveringsmogelijkheid van de quotumregeling te staan. Dit wil zeggen dat het quotum stop wordt gezet op het moment dat overheidswerkgevers gezamenlijk wel aan de banenafspraak voldoen. Blijkt in 2018 dat overheidswerkgevers de banenafspraak over 2017 wel hebben gehaald, dan kan de quotumregeling dus alsnog worden gedeactiveerd. Dit geldt ook voor de jaren daarna.

Werknemer mag meer verdienen dan minimumloon

Daarnaast past het demissionaire kabinet de regel aan dat werknemers na twee jaar niet meer meetellen voor de banenafspraak als zij het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (de zogeheten t+2 regel). Deze regel zorgt er in de praktijk voor dat werkgevers die investeren in de ontwikkeling van arbeidsbeperkten hier uiteindelijk de dupe van zijn. In een Besluit wordt daarom geregeld dat ook werknemers uit de doelgroep banenafspraak (tool) die meer gaan verdienen dan het minimumloon, blijven meetellen voor de banenafspraak.

 

Bron: HRrendement