De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. Bij het wetsvoorstel is ook een amendement over het betalen van stukloon aangenomen. Afbeeldingsresultaat voor minimumloon

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel om het minimumloon stapsgewijs te verhogen, krijgen jongere werknemers in ieder geval te maken met één verhoging (tool) van het wettelijk minimumloon (tools). Of ook de tweede verhoging doorgaat, hangt af van de effecten die de eerste verhoging heeft op de werkgelegenheid voor jongeren. Ook de regels voor meerwerk en de regels voor het betalen van stukloon wijzigen door het wetsvoorstel.

Uitzondering voor specifieke werkzaamheden

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is ook een amendement (pdf) aangenomen waarin staat dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de Stichting van de Arbeid – het landelijk overlegorgaan van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties – specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak kan aanwijzen voor wie de nieuwe regel voor stukloon niet geldt. Die nieuwe regel houdt in dat werkgevers wél per stuk mogen betalen, maar alleen als ze per daadwerkelijk gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumloon betalen.

Gemiddelde tijd die nodig is voor arbeid

Dat levert in specifieke situaties – zoals bij het bezorgen van folders en dagbladen – problemen op, omdat werknemers in die functies de vrijheid hebben om zelf hun werkzaamheden in te richten en werkgevers geen toezicht kunnen houden op de werkzaamheden. De werkgever kán in deze gevallen dus niet controleren hoeveel uur een werknemer heeft gewerkt.
De minister kan voor die specifieke werkzaamheden bepalen dat de gemiddelde tijd die nodig is voor het verrichten van de arbeid gebruikt wordt om te bepalen of de werkgever wel het wettelijk minimumloon (tool) betaalt. Dat is de werkwijze (tool) die nu ook al verplicht is.

 

Bron: https://www.rendement.nl