Per 1 juli 2017 wijzigen de Arbowet en de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag. Er zijn ook nog een aantal wetsvoorstellen die nog niet definitief zijn, maar wel in de procedure zitten. Denk aan vaderschapsverlof, loondoorbetaling bij ziekte en een compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte. XpertHR auteur Edith van Schie geeft een stad van zaken. wet- en regelgeving wijzigingen

Uitbreiding Kraamverlof (vaderschapsverlof)

De regering heeft voorgesteld om het kraamverlof uit te breiden van 2 tot 5 doorbetaalde verlofdagen. Hierover is veel maatschappelijke discussie en de Raad van State heeft ook kritiek op het wetsvoorstel. Om die reden verklaarde Tweede Kamer dit wetsvoorstel eerder dit jaar controversieel zodat een nieuw kabinet hierover beslissingen kan nemen. Maar afgelopen maand is er toch besloten dat de Tweede Kamer zich gaat buigen over de uitbreiding. Dit betekent dat de invoeringsdatum per 1 januari 2019 nog steeds haalbaar is.

Aanpassing meerlingenverlof

In 2016 is een regeling over meerlingenverlof in werking getreden. Vrouwen die een meerling krijgen, krijgen sindsdien 10 weken zwangerschapsverlof, waar andere vrouwen 6 weken krijgen. De bedoeling van de wet was om de gezondheid van de moeder en kind te bevorderen met een langer zwangerschapsverlof voor vrouwen met een meerling. Deze regeling heeft niet het gewenste effect opgeleverd. Reden waarom is voorgesteld om de regeling aan te passen. De bedoeling is dat vrouwen die zwanger zijn van een meerling, het niet genoten verlof van 10 weken voor de bevalling, mogen opnemen na de bevalling. Nu is deze periode beperkt tot 6 weken.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Als het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd, dan gelden gewoon de regels voor de verschuldigdheid van een transitievergoeding. Dit wordt – uiteraard voornamelijk door werkgevers – als onrechtvaardig ervaren omdat de werkgever het loon van de werknemer al twee jaar heeft doorbetaald en bovendien vaak hoge re-integratiekosten heeft moeten maken.
Om die reden is een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. De regeling zou met terugwerkende kracht moeten gaan gelden voor beëindigingen van dienstverbanden op of na 1 juli 2015.
De Raad van State is niet enthousiast over het wetsvoorstel en heeft de minister geadviseerd om het voorstel te heroverwegen. Om die reden heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel ligt nu dus stil. Het nieuwe kabinet zal hierover verder moeten beslissen.
De bedoeling was dat het wetsvoorstel op 1 januari 2019 van kracht zou worden. Of dat nog lukt is de vraag.
Met dit wetsvoorstel in het achterhoofd, is het wel raadzaam om bij beëindigingen wegens langdurige ziekte altijd schriftelijk vast te leggen dat – en welke vergoeding is betaald en dat de transitievergoeding hierin is verdisconteerd. Mocht dit wetsvoorstel nog worden aangenomen, dan kan de werkgever de kosten van de transitievergoeding wellicht gecompenseerd krijgen.

Beperking loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers

Er zijn plannen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte te beperken, ofwel voor (alleen) kleine werkgevers, ofwel door een vrijwillige collectieve verzekering ofwel op een andere manier. Minister Asscher heeft de SER gevraagd om de volgende opties door te rekenen:

  • een vrijwillige collectieve verzekering voor werkgevers met maximaal tien werknemers, waarmee zij het tweede ziektejaar verzekeren. Het tweede jaar loon wordt dan door het UWV betaald. Het gaat om een vrijwillige collectieve verzekering. Werkgevers die meedoen gaan premie betalen.
  • de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers (maximaal tien werknemers) tot zes maanden te beperken en voor werkgevers in het MKB (tot maximaal 250 medewerkers) tot één jaar te beperken,
  • en om ook alternatieve varianten te bekijken.

Hoewel in oktober 2015 in de ministerraad al is besproken dat de loondoorbetalingsverplichting van (kleine) werkgevers bij ziekte beperkt zou moeten worden, is het tot op heden niet tot concrete plannen gekomen. Wel hebben veel partijen plannen hierover opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. De minister heeft laten weten dat hij dit onderwerp aan de nieuwe regering over laat.
In de verkiezingsprogramma’s hebben partijen over dit onderwerp de volgende ideeën:

  • VVD wil dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort tot één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid betaald.
  • CDA wil voor langere ziekteperiodes een private regeling met publieke waarborgen.
  • D66 wil dat kleine werkgevers het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief moeten kunnen verzekeren.
  • PvdA wil dat er een collectieve verzekering komt voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte.
  • GroenLinks wil dat er een collectieve verzekering komt voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers.
  • ChristenUnie wil de kleinere werkgevers minder lang financieel belasten met zieke werknemers en wil ook de grotere bedrijven tegemoet komen.
  • 50PLUS wil dat werkgevers nog maar maximaal 8 weken loon hoeven door te betalen aan hun zieke werknemers, daarna zou de overheid de loondoorbetaling op zich moeten nemen.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/