Met beleidsregels maakt de overheid duidelijk hoe zij in bepaalde gevallen handelt. In de praktijk leveren de beleidsregels vaak voor aanzienlijke extra regeldruk voor bedrijven en burgers. Werkgevers kunnen daarover meepraten.

Werkgever zucht onder regeldruk

Dat concludeert Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, uit onderzoek naar de gevolgen van beleidsregels. De overheid belooft al jarenlang de regeldruk terug te dringen. Zij richt hierbij echter de pijlen alleen op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen die zorgen voor regeldruk voor bedrijven en burgers. De gevolgen van beleidsregels blijven buiten beschouwing.

Boetes of andere sancties

Uit het onderzoek blijkt dat 93 organisaties van het Rijk beleidsregels hebben getroffen die gericht zijn op bedrijven. Bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de Belastingdienst zijn dat er enkele honderden beleidsregels. Andere organisaties, zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn iets bescheidener met tussen de 100 en 250 beleidsregels. Bedrijven die zich niet aan de beleidsregels houden, kunnen boetes of andere sancties verwachten.

Extra regeldruk kost 500 miljoen

De gevolgen van beleidsregels zijn volgens Actal aanzienlijk en vooral ook duur. Bij vijf regels gaat het alleen al om 500 miljoen euro per jaar aan onvoorziene, extra regeldruk. “Dit lek in de verantwoording van regeldruk moet zo snel mogelijk worden gedicht. Beleidsregels mogen geen algemene verplichtingen bevatten. Schrap daarom beleidsregels die dat toch doen. En zorg voor toetsing van de regeldrukgevolgen van alle overige algemene regels van het Rijk”, aldus Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal in een advies aan de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie.

Registratie nevenwerkzaamheden

Actal vindt sommige beleidsregels ronduit onzinnig. Bijvoorbeeld dat een bedrijf de nevenwerkzaamheden van zijn werknemers moet registreren. Of dat een bakkersbedrijf een schoonmaakregistratie moet bijhouden. Ten Hoopen: “Waarom moet een werkgever de arbeidstijden van de nevenwerkzaamheden van zijn werknemers registreren? Is dat niet gewoon de verantwoordelijkheid van die werknemers zelf?”

Regeldruk bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Een voorbeeld van een beleidsregel waar werkgevers direct mee te maken hebben is de Uitvoeringsregel ontslag om bedrijfseconomische reden UWV. Hiermee staat beschreven hoe UWV wettelijke bepalingen voor ontslag (praktische uitvoering van de wet) toepast en hoe zij verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst beoordeelt.

175 uur extra werk

Werkgevers moeten zoveel gegevens aanleveren dat zij daar gemiddeld zo’n 175 uur aan kwijt zijn. De kosten van een aanvraag lopen op tot gemiddeld 3.130 euro. In totaal voor liep de rekening voor alle verleende ontslagvergunningen voor het jaar 2016 op tot 69.628.000 euro.

Het UWV eist:

  • Financiële kerngegevens van de laatste drie boekjaren en van het lopend boekjaar. Dit betreft: bedrijfsopbrengst, brutomarge, kostentotaal, bedrijfsresultaat, nettoresultaat, eigen vermogen en balanstotaal.
  • Prognoses van de resultaten- en liquiditeitsontwikkeling voor de komende 26 weken.
  • Prognoses bij gewijzigd- en ongewijzigd beleid van de resultatenrekening voor de komende 26 weken.
  • Overige gegevens: totaalbedrag besparing, kostenbesparende maatregelen en bedragen die hierbij horen, bezuiniging aan personeelskosten, keuze van functies en aantal arbeidsplaatsen die komen te vervallen en onderbouwing hiervan.

Geef duidelijke informatie

Dat kan allemaal best een beetje minder, zo concludeert Actal. Uit interviews met UWV is naar voren gekomen dat bij deze gegevensuitvraag van drie boekjaren kan worden volstaan met de toezending van twee jaarrekeningen. Hierin staan immers de stand van zaken van het begin en het einde van het jaar aangegeven. Actal: “Deze vermindering van gegevensuitvraag is niet voldoende bekend bij werkgevers. Laat als organisatie duidelijk zien in de uitvoeringsregels dat uitvraag van twee jaarrekeningen gevraagd wordt in plaats van financiële gegevens over drie boekjaren zoals nu vermeld in de uitvoeringsregels.”

Verminderen regeldruk kleine ondernemers

Actal pleit verder voor het verminderen van de gegevensuitvraag voor kleine ondernemers (maximaal 10 fte). “Ga als UWV uit van de financiële situatie bij deze kleine ondernemers op basis van een aantal hoofdzakelijke documenten, zoals de jaarrekeningen. Vraag pas bij onduidelijkheden en onterechte aanvragen naar aanvullende stukken zoals prognoses en overige financiële gegevens.”

 

Bron: PW De Gids