Werkgevers willen dat het in nieuwe cao’s meer gaat over de kwaliteit van de beroepsbevolking en over de opleiding en arbeidsmarktwaarde van werkenden. Werknemers moeten zelf de regie nemen over hun loopbaan. Een ‘loopbaan-apk’ moet helpen om vast te stellen hoe sterk de positie van een werkende is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten liggen. Werkgeversinzet arbeidsvoorwaarden 2017

Dat schrijven de werkgevers- en ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota voor 2017. De nota verschijnt binnenkort en geeft handreikingen voor werkgevers bij onder meer cao-onderhandelingen.

Transitievergoeding inzetten voor scholing
Naast een individuele ‘loopbaan-apk’ moeten werkenden, bijvoorbeeld via concepten als ‘zelfroosteren’, meer invloed krijgen op hun eigen werktijden. Werkgevers willen dat veel meer wordt geïnvesteerd in opleiding van werkenden. In het cao-overleg moeten daarom afspraken worden gemaakt over individuele scholingsbudgetten. Ook moet bekeken worden of het doeltreffend is om sectorale opleidingsfondsen ruimer te gebruiken dan nu het geval is.

De transitievergoeding, het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen, moet worden gekoppeld aan opleiding en krijgt daarmee nog nadrukkelijker als doel om ontslagen werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Oudere moet niet zomaar het meest verdienen
Verder willen de werkgevers de arbeidsvoorwaarden veel minder afhankelijk maken van leeftijd en van het aantal jaren dat bij dezelfde baas is gewerkt. In plaats daarvan moet meer gekeken worden naar de bijdrage van medewerkers.

De werkgevers vinden dat extra vrije dagen voor oudere medewerkers moeten worden omgeruild voor maatregelen die aan alle werkenden binnen een onderneming ten goede komen en niet aan een selecte groep. Persoonlijke keuzebudgetten kunnen hier uitkomst bieden.

Maatwerk bij onregelmatigheidsvergoeding
De werkgevers vinden het wenselijk dat arbeidsvoorwaarden meer het ritme van de samenleving volgen – activiteiten vinden steeds verder verspreid over de dag plaats. Onregelmatigheidstoeslagen moeten om die reden opnieuw worden vormgegeven waarbij gekeken moet worden welke uren voor welke werkende ‘onregelmatig’ zijn. Zo ontstaat meer maatwerk.

De gezamenlijke werkgeversorganisaties roepen hun leden op om door te gaan met het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn al duizenden van dergelijke banen gecreëerd, het cao-overleg moet worden gebruikt om die ontwikkeling verder te versnellen.

Alleen hoger loon in sectoren waar dat kan
Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan de lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging waar bedrijf of bedrijfstak daarvoor de draagkracht hebben, een kleinere stijging waar dat nodig is vanwege bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden. De afgelopen jaren resulteerde dat uitgangspunt in stijgingen die behoorlijk varieerden tussen sectoren, maar die gemiddeld veel koopkracht opleverden.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl