Het ministerie van Sociale Zaken wil één uniform wettelijk minimumuurloon, geldend voor alle sectoren. Dat zou de handhaving vereenvoudigen. VNO-NCW en MKB-Nederland laten in een reactie weten dit conceptwetsvoorstel af te wijzen omdat het een vergaande maatregel is met substantiële effecten en tot hogere loonkosten voor veel sectoren leidt. 

Op dit moment hangt het minimumuurloon af van de gebruikelijke arbeidsduur in de sector.

40-urige werkweek bij geen cao

Voor de handhaafbaarheid is het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland beter om het advies uit 2006 van de Stichting van de Arbeid (waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd) te volgen.

Daarin wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek als er geen cao van toepassing is. Op basis hiervan zijn volgens de werkgeversorganisaties afwijkingen, door bijvoorbeeld complexe factoren als arbeidsduurverkorting (ADV), mogelijk. Op die manier worden de diversiteit en differentiatie binnen sectoren gerespecteerd.

Flinke loonkostenstijging

Door een uniform minimumuurloon in te voeren, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde arbeidsduur van 37,4 uur, zullen de loonkosten volgens VNO-NCW en MKB-Nederland tot wel 7 procent stijgen.

De werkgeversorganisaties zeggen hierover:

Voor werkgevers, bijvoorbeeld in de detailhandel waar veelal sprake is van normale arbeidsduur van 40 uur, leidt dit tot een forse loonkostenstijging waarvoor zij niet of nauwelijks gecompenseerd worden. Niet acceptabel. En dat enkel en alleen omwille van eenvoudiger handhaving van de Inspectie SZW.

Gevolgen voor loonkostensubsidies e.d.

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat dit ook gevolgen heeft voor loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet, het lage inkomensvoordeel (LIV) en de compensatieregeling voor het verhogen van de staffels van het wettelijk minimumjeugdloon (Wmjl). Met die consequenties lijkt geen rekening gehouden. Ook bij de berekening (op basis van slechts 57 cao’s) is volgens hen geen rekening gehouden met gecorrigeerde cijfers per cao.

 

Bron: https://www.salarisnet.nl/