Werknemers bevelen hun werkgever weer meer aan. Maar een aantal groepen blijft nog wat achter zo blijkt uit de Employer Net Promoter score (eNPS) van AnalitiQs. Organisaties kunnen dan ook het best extra aandacht schenken aan laagopgeleiden, doorstroom bevorderen en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen. 

Nadat de eNPS twee jaar achter elkaar was afgenomen, is hij in 2017 weer opgeklommen naar 25. Zodoende is de negatieve trend die ingezet leek te zijn, doorbroken. De stijging in eNPS komt vooral door een toename van het aantal promotors: de 49% in 2017 verschilt significant van de 42% promotors in 2016. Er zijn geen verschillen in de score tussen mannen en vrouwen gevonden.

Figuur 1: eNPS onder de werkende Nederlandse bevolking van 18 tot 64 jaar, voor 2014 – 2017

eNPS voor organisaties in de handel en gezondheidszorg het sterkst gestegen in 2017

Kijkend naar de ranking van de branches zien we dat de slechtst scorende branche van 2016, de handel, in 2017 ergens in de middenmoot terecht gekomen is. De best scorende branche in 2016 daarentegen, de kennisintensieve dienstverlening, vinden we nu pas op de 7e plaats in de rating terug. Dit komt niet alleen door de lichte daling van de eNPS in de sector zelf, maar vooral doordat de meeste andere branches in 2017 sterk gestegen zijn.

3 hoogst scorende branches: 3 laagst scorende branches:
Huidige ranking (ranking 2016) Huidige ranking (ranking 2016)
1. Collectieve sector (2) 6. Industrie en nijverheid (6)
2. Gezondheidszorg (4) 7. Kennisintensieve dienstverlening (1)
3. Onderwijs (3) 8. Overige dienstverlening (7)

 

De grootste stijging ten opzichte van vorig jaar zit in de gezondheidszorg: de eNPS is daar met 20 punten gestegen. Deze stijging hangt mogelijk samen met het schrappen van de geplande bezuinigingen op verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen en het beschikbaar stellen van extra geld voor wijkverpleging. Wellicht is men inmiddels ook gewend aan de gevolgen van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de zorg van het rijk naar de gemeenten vanaf 2015.

De toename in de handelssector wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de aantrekkende binnenlandse economie. Het prijsherstel zorgt voor de grootste omzetgroei in de groothandel sinds 2013 en door het aantrekkende consumentenvertrouwen is ook de detailhandel na de grote faillissementen van begin 2016 nu weer sterker.

De duidelijk positievere mening over werkgevers in het onderwijs wordt wellicht veroorzaakt door de afgelopen jaar overeengekomen nieuwe cao. Hierdoor hebben werknemers in het basisonderwijs vanaf juli 2016 een fikse loonsverhoging en een eenmalige uitkering gekregen. Daarnaast zijn de regels rondom tijdelijke contracten voor invalkrachten versoepeld.
De plotselinge stijging in eNPS in de collectieve sector is opvallend. Aangezien de compensatie voor 2017 niet opweegt tegen de hogere pensioenpremie die zij moeten betalen, stijgt het loon van veel ambtenaren niet. Ook is er veel onzekerheid onder gemeenteambtenaren over mogelijke fusies.


Figuur 2 : eNPS per branche voor 2014 – 2017 voor werkende bevolking 18-64 jaar

Laagopgeleiden bevelen werkgever minder vaak aan

Laagopgeleiden scoren in 2017 opmerkelijk veel lager dan middel- of hoogopgeleiden: een eNPS van 3 voor laagopgeleiden tegenover een eNPS van 29 en 31 voor respectievelijk middel- en hoogopgeleiden. Het grote verschil met laagopgeleiden was afgelopen jaren niet aanwezig: de eNPS nam in alle niveaus ieder jaar af en hoogopgeleiden hadden altijd al een hogere eNPS maar er was geen significant verschil tussen de laag- en middelopgeleiden. De verandering in 2017 komt mogelijk doordat laagopgeleiden wellicht minder profiteren van de economische opgang.

Figuur 3 : eNPS per opleidingsniveau over de jaren 2014-2017

Werknemers blijven beter niet langer dan 20 jaar in dezelfde functie

Kijkend naar eNPS per functietijd valt op dat de eNPS een sterke afname kent voor werknemers die meer dan 20 jaar in dezelfde functie voor hun organisatie werken.
De eNPS neemt ook al licht af nadat een werknemer 5 jaar in dezelfde functie zit. Zodoende lijkt het goed om doorstroom te bevorderen waarbij werknemers het liefst binnen 5 jaar, maar zeker binnen 20 jaar, een andere functie hebben.

Figuur 4 : de eNPS per tijd in functie, voor de werkende bevolking van 16-66 jaar

Niet inkrimping, maar gedwongen ontslagen zorgen voor lagere eNPS

Organisatieveranderingen kunnen leiden tot een lagere eNPS. Echter, dit lijkt vooral te maken te hebben met de gedwongen ontslagen die hiermee gepaard kunnen gaan. Werknemers die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een inkrimping mét gedwongen ontslagen hebben een eNPS van -2. Daarentegen hebben werknemers die ook te maken hebben gehad met een inkrimping, maar waarbij er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen, een eNPS van 28. Dit is vergelijkbaar met werknemers die in het afgelopen jaar geen organisatieveranderingen hebben gehad (32).

Figuur 5 : eNPS na verschillende organisatieveranderingen

Concluderend is de eNPS het afgelopen jaar over het algemeen flink verbeterd,  maar een aantal groepen blijft nog wat achter. Zodoende kunnen organisaties het best extra aandacht schenken aan laagopgeleiden, doorstroom bevorderen en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen!

Klik hier voor meer informatie over ons eNPS onderzoek of neem contact op via contact@analitiqs.com. En bezoek tevens hun website: www.analitiqs.com.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl