Enige tijd geleden kwam het kabinet met een voorstel voor de aanpak van het knelpunt rondom de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten. Om het knelpunt aan te pakken zou de transitievergoeding in deze gevallen worden gecompenseerd. Daarnaast kwam het kabinet met een voorstel met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. Wat staat hier precies in?

Langdurig arbeidsongeschikt Afbeeldingsresultaat voor transitievergoeding

Om het knelpunt rondom de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikten aan te pakken is het kabinet enige tijd geleden gekomen met het voorstel de transitievergoeding in deze gevallen te compenseren uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Het dienstverband van een werknemer die twee jaar ziek is wordt beëindigd. Dit betekent dat de werkgever het loon twee jaar lang heeft doorbetaald. Mogelijk zijn er tevens kosten gemaakt ten behoeve van de re-integratie van de werknemer. Daar komt bij dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Deze opstapeling van kosten werd als onrechtvaardig ervaren.

Awf-premie verhoogd met 0,1%

Met het wetsvoorstel kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding en de hiervan afgetrokken transitie- en inzetbaarheidskosten gecompenseerd krijgen vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Om dit voorstel te realiseren wordt de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds verhoogd met 0,1%.

Om te voorkomen dat een dienstverband wordt voortgezet om een hogere compensatie te krijgen wordt niet meer gecompenseerd dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de plicht tot loondoorbetaling eindigt. De compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Dit aangezien de regeling in het leven is geroepen om het cumuleren van kosten te voorkomen. Als er aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd dan telt deze periode niet mee bij de berekening van de compensatie. De periode van loondoorbetaling loopt in deze gevallen langer door, maar dit is aan de werkgever zelf te wijten.

De voorgenomen regeling heeft impact op de processen bij UWV. De regeling gaat daarom vermoedelijk per 1 januari 2019 in. De regeling zal met terugwerkende kracht tot invoering van de Wwz (te weten 1 juli 2015) ingaan.

Bedrijfseconomische redenen

Het voorstel met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is niet veranderd. Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald als in de cao een voorziening is overeengekomen die is gericht op het beperken van werkloosheid of als sprake is van een redelijke financiële vergoeding of een combinatie hiervan.

De regeling omtrent de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat vermoedelijk 1 januari 2018 in.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/