Het wetsvoorstel van de gewijzigde Arbowet is op 24 januari 2017 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe Arbowet gaat in vanaf 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak. Wat betekent dat voor uw organisatie? En wat betekent dit voor uw (lopende) contracten?

Het is verstandig om u alvast goed voor te bereiden op de veranderingen. De wijzigingen zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde Beeld Wijziging Arbowet juli 2017: wat kunt u verwachten?gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt de bedrijfsarts een belangrijke regierol. “Arbo Unie is hier een groot voorstander van”, zegt bedrijfsarts Ron Ansem. “Mensen een leven lang optimaal laten werken, op een veilige, gezonde en productieve manier. Daar staan wij voor. Naast re-integratie bij ziekte richten wij ons vooral op de 96% vitale werkenden binnen Nederland. Het verhogen van de inzetbaarheid van alle medewerkers staat hierbij centraal. Want focus op preventie heeft op alle medewerkers het grootste positieve effect op het voorkomen van verzuim. De nieuwe Arbowet gaat hieraan een goede bijdrage leveren.”

In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Ron: “Veel werkgevers met wie we samenwerken bieden dit spreekuur al aan omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde. Voor anderen is de gewijzigde Arbowet een mooie gelegenheid om op deze manier klachten tijdig te adresseren en uitval te voorkomen.”

Second opinion

Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ron: “Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts vindt dat de medewerker behandeling bij de psycholoog nodig heeft, maar hij zelf vindt van niet. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert zal een nieuw advies uitbrengen. Daarmee kunnen de bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever dan verder het beleid bepalen.

In samenwerking met andere arbodienstverleners binnen brancheorganisatie OVAL hebben wij inmiddels een pilot uitgevoerd om hier ervaring mee op te doen: hoe kunnen we deze dienstverlening aan elkaar het beste vormgeven? Hoe lopen dan de informatiestromen? Mede met de uitkomsten van deze pilot zorgen we dat we dit proces goed ingeregeld hebben als de wetswijziging ingaat. Zo kunnen we onze klanten en cliënten zo goed mogelijk adviseren en begeleiden.”

Afspraken in basiscontracten

De regering wil ook de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten vergroten. Zo krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. “Afspraken waaruit blijkt dat de OR en de preventiemedewerker toegang hebben tot de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen gaan we vastleggen in de basiscontracten tussen werkgevers en arbodiensten”, vertelt Ron. “Net als afspraken over het arbeidsomstandighedenspreekuur, toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek, hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten en over klachtenprocedures.”

Overgangsregeling

Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode. Zodat iedereen de tijd heeft om de daarin vastgelegde afspraken aan te passen. “Arbo Unie geeft hierover natuurlijk graag advies”, zegt Ron. “We hebben de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Zodra die duidelijk is, gaan we onze klanten actief benaderen om samen te kijken wat er voor hen verandert. En hoe we hier contractueel én in de praktijk het beste mee om kunnen gaan.”

Webinar: wat betekent de wijziging van de Arbowet voor uw organisatie?

Wat kunt u verwachten van de wijziging van de Arbowet, die vanaf 1 juli 2017 ingaat? Wat betekent dit voor HR, de preventiemedewerkers, OR en natuurlijk uw medewerkers? Hoe kunt u zich hierop goed voorbereiden? Tijdens dit gratis webinar krijgt u informatie, advies en tips aangereikt over de implementatie van de wijzigingen van de nieuwe Arbowet.

Meer informatie

Bron: https://www.hrpraktijk.nl