Vanaf 1 juli gaat de vernieuwde Arbowet in. De nadruk komt meer op preventie te liggen en medewerkers en OR krijgen meer inspraak, zoals het recht op een second opinion. Naar aanleiding van een internetconsultatie is het ontwerpbesluit van de wet nu op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien.

Beeld Wijzigingen in vernieuwde Arbowet door internetconsultatie

De meeste reacties betroffen de second opinion. De overgrote meerderheid van de respondenten onderschrijft het belang van de second opinion. De reacties betroffen met name de wijze waarop aan de second opinion uitvoering wordt gegeven. De aanpassingen op een rij:

  • De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat.
  • De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht.
  • De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
  • Het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl