Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Becoss BV: Becoss BV BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
53975847 en de aan deze vennootschap verbonden bestuurders en
Medewerkers.
2 Opdrachtgever: De organisatie waar Becoss BV aanbiedingen aan heeft gedaan en/of waar Becoss BV diensten en/of producten aan levert.
3 Kandidaat: De Kandidaat die, zolang nog geen sprake is van indiensttreding bij Opdrachtgever of ter beschikking stelling aan Opdrachtgever, door Becoss BV in het kader van een werving- en/of selectieopdracht aan Opdrachtgever wordt voorgedragen met als doel om bij de Opdrachtgever in loondienst te treden of om als Medewerker in loondienst bij Becoss BV ter beschikking te worden gesteld aan de Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
4 Medewerker: De Medewerker die in loondienst is bij Becoss BV en door Becoss BV aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2            Toepasselijkheid en continuïteit

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en eventuele toekomstige aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, verrichte diensten, gesloten overeenkomsten en alle overige handelingen verricht tussen Becoss BV en haar Opdrachtgevers.

2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. De schriftelijke overeengekomen afwijkingen worden geacht slechts voor de overeenkomst, waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze Algemene Voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden opgenomen.

3 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden, in overige overeenkomsten of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

4 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden in rechte onverbindend wordt verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen Becoss BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn doch die zo min mogelijk afwijken van de onverbindend geachte bepalingen mede gelet op het doel en de strekking van die bepalingen.

Becoss BV is ten allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijziging gaat in nadat Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 3            Offertes

1 Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, vakbladen, Medewerkers opgaven of anderszins zijn gedaan,  zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, tenzij in de offerte een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding is vermeld of tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2 In gevallen waarin een speciale prijsopgaaf voor de Opdrachtgever is opgesteld, komt een overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever het aanbod van Becoss BV aanvaardt, tenzij Becoss BV het aanbod binnen 10 dagen na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever intrekt zonder uitvoering te hebben gegeven aan de overeenkomst.

3 Alle overige overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Becoss BV zijnde tussenpersonen aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Becoss BV dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging met de uitvoering ervan is aangevangen.

Artikel 4            Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

1 Becoss BV selecteert aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meer Kandidaten / Medewerkers die zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd een voorgestelde Kandidaat/ Medewerker af te wijzen. Indien Becoss BV in het kader van een wervings- en/of selectieopdracht een zogeheten Eindkandidaat (of Eindkandidaten) voor de betreffende functie aan de Opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling gepresenteerd heeft, dan zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen aan Becoss BV laten weten of hij de betreffende Kandidaat (of kandidaten) aanvaardt danwel afwijst.

2 Becoss BV schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot de daadwerkelijke inzet van een Kandidaat / Medewerker.

3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om een Kandidaat / Medewerker van Becoss BV te werk te stellen. Na aanvaarding van de Medewerker is Opdrachtgever gehouden de aldus door Becoss BV ter beschikking gestelde Medewerker te werk te stellen. De eerste maand ná indiensttreding geldt als een proeftijd. Gedurende de proeftijd kan Opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

4 Indien de Opdrachtgever van mening is, dat de door Becoss BV aan hem ter beschikking gestelde Medewerker niet aan de gestelde vereisten voldoet, is de Opdrachtgever gerechtigd om de betreffende Medewerker binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden te laten vervangen door een andere Medewerker. De Opdrachtgever blijft gehouden de door de weggestuurde Medewerker gewerkte uren te vergoeden.

5 Becoss BV is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de Medewerker, tenzij Opdrachtgever onverwijld en binnen 7 kalenderdagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht terzake bij Becoss BV indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Becoss BV bij de selectie. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld, vervalt indien Opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op Opdrachtgever. Becoss BV zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan 40% van het tarief dat die betreffende Medewerker ingevolge de Overeenkomst van toepassing was over de beoogde periode, tot een maximum van drie maanden.

Artikel 5            Leiding, toezicht en veiligheid

1 De door Becoss BV aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Medewerker verricht de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden op aanwijzing, onder verantwoordelijkheid, voor rekening en voor risico van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2 Opdrachtgever is binnen de grenzen van de Opdracht, bevoegd en verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Hieronder is met name begrepen dat Opdrachtgever verplicht is te zorgen voor arbeidsomstandigheden voor Medewerkers die voldoen aan alle wettelijke eisen om te voorkomen dat de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt.

3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4, inhoudend dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel. Opdrachtgever zal in zo’n geval Becoss BV van dergelijke schade vrijwaren.

4 Opdrachtgever zal aan Becoss BV en ook aan de Medewerker voor de aanvang van de werkzaamheden door de Medewerker informatie verstrekken over de van de Medewerker verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

5 Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Bij verzuim om aan deze verplichting te voldoen wordt Opdrachtgever geacht niet te hebben voldaan aan zijn wettelijke zorgvuldigheidsverplichting als bedoeld in onder meer art. 7:658, lid 2, tweede zin BW.

6 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Becoss BV niet toegestaan de Medewerker op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen, voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening geldt te allen tijde dat Opdrachtgever alle verplichtingen jegens Becoss BV zoals in de onderhavige algemene voorwaarden zijn vastgelegd op zijn beurt met zijn klant/Opdrachtgever overeenkomt en dat Opdrachtgever jegens Becoss BV volledig instaat voor de nakoming daarvan. Tewerkstelling van de Medewerker vanuit een locatie in het buitenland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Becoss BV en de Medewerker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 6            Aansprakelijkheid

1 Opdrachtgever garandeert jegens Becoss BV dat hij de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee hij de Medewerker arbeid laat verrichten zodanig heeft ingericht en onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Opdrachtgever vrijwaart Becoss BV onder alle omstandigheden voor alle schade die de Medewerker tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden bij en/of ten behoeve van Opdrachtgever lijdt.

2 Uitsluitend Opdrachtgever draagt er zorg voor, ziet erop toe en staat er voor in dat hij en Medewerker beschikken over alle vereiste vergunningen en toestemmingen, waaronder een eventueel wettelijk vereiste tewerkstellingsvergunning. Opdrachtgever vrijwaart Becoss BV van alle aanspraken, schades en boetes die voortvloeien uit het niet blijken te hebben voldaan aan dergelijke verplichtingen.

3 Opdrachtgever zal aan de Medewerker vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) die de Medewerker lijdt doordat een aan de Medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. Opdrachtgever zal Becoss BV tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

4 Becoss BV is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Becoss BV voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Becoss BV als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – voortvloeiend uit schaden en verliezen die Medewerkers toebrengen aan Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren en verzekerd houden ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden. Op eerste verzoek van Becoss BV is Opdrachtgever gehouden om een bewijs van verzekering  aan Becoss BV te overleggen.

5 Becoss BV is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Becoss BV voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijk kosten van rechtsbijstand) van Becoss BV als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – voortvloeiende uit verbintenissen die de Medewerker is aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of derden.

6 Indien Becoss BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: Voor enige directe schade is Becoss BV eventueel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie zijnde het door Becoss BV aan Opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de Opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door Becoss BV maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Becoss BV of haar ondergeschikten. Voor indirecte schade of gevolgschade (waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of verminking of verlies van data) is Becoss BV nimmer aansprakelijk.

7 De aansprakelijkheid van Becoss BV voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt onverminderd het voorgaande totaal nimmer meer dan het door haar verzekering uit te keren bedrag.

8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen een week na het ontstaan of bekend worden daarvan de schade schriftelijk aan Becoss BV heeft gemeld.

Artikel 7            Beëindiging Opdracht

1 De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijd of de uiterste einddatum of doordat de vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

2 De Opdracht eindigt indien en zodra Becoss BV de Medewerker niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Becoss BV en de Medewerker is geëindigd. Becoss BV schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

3 Een Opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de Opdracht. Het eindigen van een Opdracht laat verplichtingen van Opdrachtgever jegens Becoss BV m.b.t. door Becoss BV bij Opdrachtgever geïntroduceerde Kandidaten onverlet.

4 Onverminderd het voorgaande kan een opdracht voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, tegen het einde van een kalendermaand door ieder der partijen worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de wederpartij.

Artikel 8            Tussentijdse opzegging Opdracht

1 Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand tegen het einde van een kalendermaand. Bij deze tussentijdse opzegging blijven alle voorwaarden anders dan de einddatum van de Opdracht van toepassing.

2 Annulering van een Opdracht tot werving & selectie is mogelijk. Alle tot dan toe gemaakte kosten zijn voor rekening van Becoss BV. Een Opdracht tot werving & selectie wordt als geannuleerd beschouwd:

–      Wanneer Opdrachtgever de Opdracht intrekt;

–      Wanneer Opdrachtgever in de behandelde vacature voorziet door aanstelling van een niet door Becoss BV geselecteerde Kandidaat.

3 Indien de Opdrachtgever de Opdracht voortijdig beëindigt vanwege gedragingen van de Medewerker, zal de Opdrachtgever Becoss BV voorzien van alle benodigde informatie en bewijsmateriaal welke nodig zijn om het ontslag van de betreffende Medewerker tot stand te brengen. Indien de bevoegde instantie oordeelt, dat het ontslag onterecht c.q. onrechtmatig is, en daarmee het voortijdig beëindigen van de Opdracht eveneens, dient de Opdrachtgever Becoss BV volledig schadeloos te stellen; voor rekening van de Opdrachtgever komen in dat geval zowel de vergoeding conform het Tarief over de periode waarin normaliter zou zijn gewerkt, als alle eventuele extraloonkosten, opslagen, rente, advocatenkosten, proceskosten en (andere) vergoedingen die Becoss BV als gevolg van de voortijdige beëindiging moet voldoen of aan de Medewerker verschuldigd blijkt.

Artikel 9            Ziekten, vakanties en andere verhindering

1 Becoss BV is verplicht om in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, vakantie, verlof en dergelijke van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Medewerkers, de reden en duur van de verhindering zo snel mogelijk na het bekend worden daarvan aan de Opdrachtgever door te geven.

2 Indien de Opdrachtgever aangeeft, dat hij in geval van verhindering van de ter beschikking gestelde Medewerkers een ongeveer gelijkwaardige vervanger wenst, verplicht Becoss BV zich tot optimale inspanning om zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.

3 Becoss BV schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Becoss BV bij verhindering van een Medewerker niet, of niet op korte termijn, of niet op dezelfde wijze en in dezelfde omvang, voor vervanging kan zorgen.

4 Voor de vaststelling van ziekte of arbeidsongeschiktheid is het oordeel van de medische dienst van Becoss BV bindend, in ieder geval totdat een uitspraak voorhanden is van een bevoegde rechter, dan wel een deskundigenoordeel via UWV.

Artikel 10          Concurrentiebeding

1 De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Medewerker, mits aan de in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.

2 De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Medewerker aan te gaan brengt Becoss BV hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3 De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Medewerker aangaan zolang de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker  en Becoss BV niet rechtsgeldig is geëindigd.

4 Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die Medewerker – op basis van die opdracht – 1040 uren heeft gewerkt is de Opdrachtgever aan Becoss BV een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die Medewerker gewerkte uren.

Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever aan Becoss BV een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd.

6 Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker eindigt de opdracht tussen de Opdrachtgever en Becoss BV met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

7 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Medewerker binnen 6 maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd)

aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de Medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

8 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Becoss BV in contact is gekomen met een (aspirant-)Medewerker, bijvoorbeeld doordat deze door Becoss BV aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Medewerker aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die potentiële Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Medewerker van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1040 uren.

9 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Medewerker verstaan:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Medewerker voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aanstellen van de Medewerker als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
 • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Medewerker aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
 • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Medewerker met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 11          Geheimhouding

1 Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt zal van deze informatie

slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is heeft Becoss BV het recht om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

2 Het staat Opdrachtgever vrij om de Medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Becoss BV over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Becoss BV. Becoss BV is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Medewerker.

Artikel 12          Intellectueel eigendom

1 Becoss BV zal de Medewerker op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om voor zover nodig en mogelijk te bewerkstelligen c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Becoss BV in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Medewerker of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Becoss BV.

2 Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met Medewerker aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake de in de bovenstaande bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Becoss BV over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Becoss BV.

3 Becoss BV is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk en zal door Opdrachtgever worden gevrijwaard voor een boete of dwangsom, die de Medewerker verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Medewerker zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom.

Artikel 13          Tarieven

1 Alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Over het tarief (per gedetacheerde Medewerker per uur of terzake de Matching fee), de toeslagen en kostenvergoedingen wordt op de factuur BTW in rekening gebracht.

2 Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

3 Becoss BV is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en – regelgeving, of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van (wijziging van) enige toepasselijke CAO of van de daarbij geregelde lonen of arbeidsvoorwaarden of daarin vastgestelde loonsverhoging en/of verplichte uitkering. Daarnaast is Becoss BV gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS inflatiecijfer. Iedere aanpassing van het tarief wordt door Becoss BV zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd.

4 Voor overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt de vergoeding voor die uren in onderling overleg vastgesteld.

5 De Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Becoss BV niet bevoegd tot het inzetten van Medewerkers in een andere functie/rang dan bij het aangaan van de Opdracht werd overeengekomen. Indien een Medewerker door de Opdrachtgever wordt ingezet in een lagere functie of rang dan bij het aangaan van de Opdracht tussen Becoss BV en de Opdrachtgever werd overeengekomen zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief gehandhaafd blijven dat aanvankelijk was overeengekomen. Indien een Medewerker door de Opdrachtgever wordt ingezet in een zwaardere functie of hogere rang dan bij aangaan van de Opdracht tussen Becoss BV en de Opdrachtgever werd overeengekomen, zal, ongeacht de reden voor de wijziging, het Tarief dat aanvankelijk was overeengekomen evenredig worden verhoogd met het bedrag van de extra vergoeding welke Becoss BV aan de betreffende Medewerker verschuldigd zal zijn ten gevolge van de wijziging in functie/rang.

Ingeval door Becoss BV ten gevolge van de wijze waarop de exploitatie gevoerd wordt, kosten worden gemaakt welke niet gedekt zijn in het overeengekomen Tarief en bij het aangaan van de Opdracht niet voorzien waren, zoals molestregelingen, extra verzekeringen e.d. zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

6 Indien bij de Opdrachtgever een collectieve regeling van toepassing is welke bepalingen bevat ten aanzien van het gebruik maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, is de Opdrachtgever verplicht Becoss BV vóór het tot stand komen van de Opdracht onverwijld en volledig in te lichten over de inhoud van die collectieve regeling. Eventuele naheffingen welke resulteren uit afwijkingen ten opzichte van de collectieve regeling zullen op kostenbasis worden doorbelast.

Artikel 14          Matching fee en garantie

1 Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectie Opdracht wordt door Becoss BV aan Opdrachtgever een Matching fee van een schriftelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat in rekening gebracht, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.

Indien geen percentage is overeengekomen is het minimale percentage tenminste 20% van een minimaal bruto jaarsalaris van tenminste EUR 40.000,–. Het bruto jaarsalaris wordt berekend als bruto maandsalaris vermenigvuldigd met 12, inclusief 8% vakantiegeld. De minimale Matching fee is in dat geval tenminste EUR 8.000,– per geplaatste Kandidaat.

2 Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie Opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Becoss BV aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na annulering van de Opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

3 Tenzij Opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de Matching fee eveneens verschuldigd indien de door Becoss BV geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever reeds bekend mocht blijken te zijn.

4 Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat binnen drie maanden wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd zonder extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 15          Urenadministratie en inlenersbeloning

1 Opdrachtgever verplicht zich de eerste werkdag, volgende op de afloop van de maandelijkse periode, tot het accorderen van urenstaten waarop door Medewerker gewerkte uren zijn geregistreerd. Facturatie vindt voor zover mogelijk plaats op basis van door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten. Mocht een getekende urenstaat  achterwege blijven of niet tijdig worden aangeleverd dan zullen de gewerkte uren worden gefactureerd volgens het afgesproken aantal uren per dag vermenigvuldigd met het aantal werkdagen, tenzij uit de administratie van Becoss BV blijkt dat de Medewerker overuren of toeslaguren heeft gewerkt.

2 Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de Medewerker deugdelijk en naar waarheid zijn vermeld. Opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. Indien Opdrachtgever niet schriftelijk heeft aangegeven van andere urenstaten dan die van Becoss BV gebruik te willen maken, sluit Becoss BV bij facturen haar eigen urenstaten bij en verplicht Opdrachtgever zich deze voor haar administratie te accepteren.

3 Teneinde een correcte invulling te kunnen geven aan het beginsel van gelijke beloning voor inleners zal Opdrachtgever Becoss BV volledig en gespecificeerd informeren over de omvang en samenstelling van de beloning die in vergelijkbare functies aan Medewerkers in dienst van Opdrachtgever worden verstrekt.

Mocht blijken dat de door Opdrachtgever aan Becoss BV hierover verstrekte informatie onvolledig is waardoor de door Becoss BV aan Opdrachtgever uitgezonden Medewerkers bij Becoss BV aanspraak kunnen maken op het als gevolg van die onvolledig verstrekte informatie ontstane verschil in die beloning dan zal Opdrachtgever aan Becoss BV dat verschil vergoeden dan wel aanvullen.

Artikel 16          Facturatie

1 Facturering voor detachering zal, tenzij anders wordt overeengekomen, maandelijks achteraf bij dienstverlening geschieden. Facturering van overige kosten zal, zo spoedig mogelijk nadat deze bekend zijn, geschieden. Facturering van een Matching fee vindt plaats op de datum dat de Kandidaat zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt.

Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct of niet geheel correct is, dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd te melden. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren en is Opdrachtgever gehouden het gehele bedrag binnen de betalingstermijn te voldoen. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist en dit wel binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd heeft aangegeven bij Becoss BV is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op verrekening.

Artikel 17          Betaling

1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de betaling hetzij à contant, hetzij via overboeking op een door Becoss BV aan te wijzen bank– of girorekening aan het eind van iedere maand, dan wel aan het eind van het project. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.

2 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de gemaakte betalingsafspraken of overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

3 De gefactureerde bedragen komen niet in aanmerking voor opschorting en / of verrekening door de Opdrachtgever.

Artikel 18          Zekerheidsstelling

1 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Becoss BV nadere zekerheid verlangen. Zolang die onzekerheid door Opdrachtgever niet wordt gesteld kan Becoss BV de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Becoss BV op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 19          Tekortkoming

1 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting en Becoss BV niet schriftelijk uitstel van betaling heeft goedgekeurd, is Opdrachtgever in verzuim enkel door verloop van de termijn, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, en van rechtswege vertragingsrente aan Becoss BV verschuldigd ter grootte van 2% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. Becoss BV is bovendien gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan Becoss BV toekomende rechten, als vermeld in deze Algemene Voorwaarden, alsmede de te vorderen bedragen onverlet blijven.

2 Wanneer Becoss BV zich genoodzaakt ziet een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.), is Becoss BV gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke werkelijke kosten ook voor rekening van de Opdrachtgever komen, zulks met een minimum van EUR 250,–. Becoss BV heeft hierbij de keuze de kosten forfaitair te bepalen op 15 procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 20          Ontbinding

1 Becoss BV heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en Becoss BV bestaande Opdrachten op te schorten, dan wel deze Opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en zodra:

 • Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Opdracht; of
 • Aannemelijk wordt dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Becoss BV zal (kunnen) voldoen; of
 • Opdrachtgever geliquideerd is, beëindigd wordt, anders dan ten behoeve van reconstructie, samenvoeging of samenwerking van ondernemingen; of
 • Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd; of
 • In verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Becoss BV dientengevolge geen geschikte kandidaten kan leveren; of
 • De omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig wordt gewijzigd dat daardoor ook de eerder vastgestelde functieanalyse en beoordelingsvereisten dienen te worden gewijzigd; of
 • Opdrachtgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zulks ter beoordeling van Becoss BV; of
 • Een zodanig slechte communicatie of verstandhouding tussen Becoss BV en de Opdrachtgever is ontstaan dat van een vruchtbare (samenwerkings)relatie niet langer gesproken kan worden, zulks ter beoordeling van Becoss BV; of
 • Naar het oordeel van Becoss BV inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet voldoende zeker gesteld kan worden.

2 Bij ontbinding van een Opdracht worden de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Becoss BV direct opeisbaar. De Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de door Becoss BV geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst en gemaakte kosten, indien de oorzaak van de reden van de ontbinding bij de Opdrachtgever is gelegen.

3 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels aangetekend schrijven indien:

 • Becoss BV zich in staat van faillissement of surseance van betaling bevindt; of
 • Indien Becoss BV ondanks herhaalde schriftelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten; of
 • De overeengekomen proeftijd van de Medewerker nog niet is verstreken.

Indien Opdrachtgever een overeenkomst tot het verrichten van diensten wil ontbinden om andere redenen geldt dit als een tussentijdse opzegging waar een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand  voor staat. Becoss BV heeft in dat geval het recht deze opzegtermijn in rekening te brengen bij Opdrachtgever, ook indien Opdrachtgever per direct of binnen de termijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand geen gebruik meer wenst te maken van de inzet van de Medewerker om welke reden dan ook.

Artikel 21          Annulering

1 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze aan Becoss BV een ineens en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigde boete verschuldigd ten bedrage van 30% van hetgeen de Opdrachtgever bij de correcte uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht van Becoss BV om nakoming, ontbinding en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22          Overmacht

1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Becoss BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Becoss BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Becoss BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Becoss BV haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 23          Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voorvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd en heeft exclusieve rechtsmacht van geschillen kennis te nemen.