Minister Asscher is voornemens om het huidige recht op twee dagen betaald kraamverlof voor partners uit te breiden met drie dagen. Tijdens deze drie dagen ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. Hiervoor moet de Wet arbeid en zorg worden gewijzigd en dit voorstel tot aanpassing is momenteel in volle gang. XpertHR Actueel bespreekt de belangrijkste vragen en antwoorden rond de wetswijzigingen in het vaderschapsverlof. kraamverlof voor partners

1. Waarom wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid?

Kraamverlof is al lang een onderwerp van discussie. In Europese landen variëren de regelingen nogal: van een paar dagen tot enkele maanden. In Nederland voorziet de huidige regeling in twee dagen betaald verlof voor de werknemer. Daarnaast is er een regeling die het recht geeft op drie extra dagen ouderschapsverlof rondom de bevalling. Maar vanwege de economische crisis is er destijds voor gekozen om dit niet per definitie betaald verlof te laten zijn. Of dat verlof al dan niet doorbetaald wordt, hangt af van de werkgever en/of de cao. Zeker voor mensen met lagere inkomens blijkt de loondoorbetaling een doorslaggevende factor zijn. Daarom kijkt het kabinet naar ruimere verlofmogelijkheden.

2. Welke soorten verlof kan een partner straks opnemen?

Deze werknemer heeft straks recht op drie soorten verlof rondom de bevalling: calamiteitenverlof op de dag(en) van de bevalling, twee dagen kraamverlof met behoud van loon en drie dagen kraamverlof met een uitkering. Daarop volgend is er dan nog de mogelijkheid van ouderschapsverlof, waarbij de werknemer recht heeft op 3 dagen ouderschapsverlof voor de periode van 4 weken na de geboorte.

3. Waarom is er gekozen voor een uitbreiden van drie dagen?

De regering vindt het gezien de maatschappelijke signalen belangrijk om de betrokkenheid van de vader of partner bij de zorg voor het kind te ondersteunen. Tegelijkertijd wil de regering geen extra lasten bij de werkgever leggen. Tijdens de plenaire behandeling van deze wetswijziging in 2014 is besloten om financiële middelen te reserveren voor drie dagen verlof. Voor een verdere uitbreiding zijn momenteel geen middelen beschikbaar, schrijft Asscher in een nota naar aanleiding van vragen van verschillende Kamerleden over het wijzigingsvoorstel.

4. Wie betaalt deze nieuwe vorm van kraamverlof?

Het UWV betaalt gedurende drie dagen een uitkering op basis van de dagloonsystematiek met een maximumdagloon (€ 205,77). Tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in 2014 is besloten dat het gezien de economische omstandigheden niet wenselijk was om extra lasten bij werkgevers neer te leggen. De uitkering wordt op individuele basis aangevraagd en verstrekt.

5. Gelden de drie extra dagen kraamverlof ook voor deeltijdwerkers?

Ja, schrijft minister Asscher in zijn nota over de wetswijziging. Het huidige kraamverlof van twee dagen geldt voor iedere werknemer ongeacht de arbeidsduur. Ook de drie extra dagen gelden voor alle werknemers. Volgens Asscher heeft iedere werknemer behoefte om vrijaf te nemen bij een bijzondere gebeurtenis als een geboorte, ongeacht zijn arbeidsduur. In zijn nota schrijft Asscher ook dat de uitkering is gebaseerd op het gemiddelde dagloon, waarin de deeltijdfactor is verwerkt.

6. Wanneer gaat de nieuwe wet gelden?

De wijzigingen voor dit wetsvoorstel moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. De definitieve wettekst moet volgens Asscher op 1 april 2017 beschikbaar zijn voor het UWV. Vervolgens gaat het UWV aan de slag met een uitkeringssysteem dat in september 2018 gereed is. De wetswijzigingen zullen dan op zijn vroegst op 1 januari 2019 gaan gelden.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl