De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Gemeenten zijn begonnen. Voor het eerst werd er gebruik gemaakt van co-creatie, waarbij er met een diversiteit van betrokkenen is samengewerkt. Doel hiervan is om elkaar vanuit verschillende achtergronden te inspireren en samen oplossingen te ontwikkelen waarover zoveel mogelijk overeenstemming bestaat. De verwachting is dat hierdoor de cao meer draagkracht en meerwaarde krijgt dan voorheen.

Gemeentelijke werkgevers en medewerkers hebben deelgenomen aan een co-creatietraject over de onderwerpen: verlof, belonen en (interne) flexibiliteit en zekerheid.

Ledenraadpleging

Vanuit deze co-creatie zijn adviezen voortgekomen die door de VNG via een ledenraadpleging zijn voorgelegd aan de gemeentelijke werkgevers.

Aan de ledenraadpleging hebben 250 gemeenten deelgenomen, waarvan 212 voor hebben gestemd en 38 tegen.

De tegenstemmen hebben voor het merendeel betrekking op het voorstel voor bewust belonen. Men ziet niet de toegevoegde waarde van het voorgestelde systeem of vindt dat het systeem te veel richtlijnen bevat voor zaken die zijn voorbehouden aan de lokale bedrijfsvoering en te veel ingrijpen in de lokale autonomie. Men is van mening dat cao-afspraken zich moeten richten op de arbeidsvoorwaarden. Deze mening wordt ook gedeeld door een groot aantal gemeenten dat wel heeft ingestemd met de arbeidsvoorwaardennota.

Daarnaast waren er tegenstemmers tegen het harmoniseren van verlof. Deze gemeenten vinden onderscheid in lokaal verlof belangrijk. Deze mening wordt ook gedeeld door een beperkt aantal gemeenten dat heeft ingestemd met de arbeidsvoorwaardennota.

Gemeenten die wel hebben ingestemd met het harmoniseren van verlof wijzen vervolgens wel op kosten die dit met zich mee kan brengen voor de werkgever en het belang van overgangsrecht en zorgvuldigheid voor de medewerker. Daarnaast heeft een aantal de wens uitgesproken de mogelijkheid van lokale feestdagen te willen behouden.

Geen inzet op voor alle gemeenten geldend systeem beloning en verlof

Naar aanleiding van deze uitkomst van de ledenraadpleging heeft de VNG besloten om in de cao-onderhandelingen niet in te zetten op een voor alle gemeenten geldend systeem voor bewust belonen. Omdat de meerderheid van gemeenten echter wel heeft aangegeven een systeem voor bewust belonen te willen introduceren, wil de VNG deze groep gemeenten hierin faciliteren. Gedacht wordt om bijvoorbeeld een ‘kan’-bepaling op te nemen in de rechtspositieregeling of pilots aan te bieden.

Als het gaat om de uitwerking van het advies met betrekking tot harmonisering van verlof, zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen de wens de cao te harmoniseren en de behoefte aan lokale regelruimte, kostenbeheersing en solide overgangsrecht.

De kanttekeningen die bij de verschillende onderwerpen zijn geplaatst, worden meegenomen in de inzet van de VNG bij de cao-onderhandelingen. De onderhandelingen starten op 8 maart a.s.

 

Bron: VNG / Binnenlands Bestuur / https://www.driessen.nl