In 2016 zijn er genoeg nieuwe banen voor arbeidsbeperkte werknemers gecreëerd om te voldoen aan de banenafspraak. Dat betekent dat werkgevers zich ook in 2019 nog geen zorgen hoeven te maken over een quotumheffing. Afbeeldingsresultaat voor quotumheffing arbeidsbeperkten

Het lijkt erop dat zowel de markt als de overheid in 2016 voldoende nieuwe banen gecreëerd hebben voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak (tool) om in 2019 geen quotumheffing op hun bord te krijgen. Uit een kwartaalrapportage van UWV (pdf) blijkt namelijk dat er in 2016 ten opzichte van de nulmeting in 2012 98.013 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd zijn. De doelstelling voor 2016 was 95.680 banen. Het quotum arbeidsbeperkten treedt daardoor in 2018 nog niet in werking, waardoor werkgevers in 2019 geen heffing hoeven te betalen.

Medio 2018 nieuws over 2020

Bijna de helft van de nieuwe banen bestaat uit uitzend- en detacheringscontracten. Hoewel die in eerste instantie niet zouden meetellen voor de banenafspraak liet staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind 2015 weten dat deze contracten wél meetellen.
Als in 2017 niet voldoende banen gecreëerd worden, wordt dat medio 2018 bekend. De Quotumwet gaat dan in 2019 in. In dat jaar wordt dan per organisatie bekeken of zij voldoende arbeidsbeperkten (tool) in dienst hebben. Is dat niet het geval, dan krijgt de werkgever in 2020 te maken met de quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

Cijfers nog niet definitief

De cijfers over 2016 zijn nog niet definitief. Of de Quotumwet wel of niet in werking treedt, is pas zeker op het moment dat de Tweede Kamer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een officiële rapportage ontvangt. Die rapportage wordt verwacht in juli 2017.

 

Bron: https://www.rendement.nl