Werkgevers en overheid hebben in de zogenaamde Banenafspraak vastgelegd dat zij tot 2026 minsten 125 duizend banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. In 2016 hebben de private werkgevers hun deel ruimschoots gehaald. De overheid niet. Het kabinet heeft nu besloten de overheid een quotum op te leggen.

Overheid legt zichzelf quotum arbeidsbeperkten op

In de brief die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan beide Kamers heeft gestuurd staat dat voor de overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden.

Ondersteunende maatregelen

Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hun geldende aantal banen voor arbeidsbeperkten in te vullen. Voor alle werkgevers gelden tal van ondersteunende maatregelen als premiekortingen, loonkostensubsidie of -dispensatie, no-riskpolissen, het aanpassen van werkplekken en de inzet van bijvoorbeeld jobcoaches voor het begeleiden van deze groep werknemers.

Begrip voor overheidswerkgevers

Het kabinet is teleurgesteld in de resultaten. De bewindslieden tonen echter ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan. Volgens het kabinet moeten zij naar verhouding meer banen voor arbeidsbeperkten creëren dan marktwerkgevers en bovendien in kortere tijd.

Inhaalslag

Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken, en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren,  is afgesproken om voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen, dit inzichtelijk te maken. De werkgevers krijgen tot en met het jaar 2019 de tijd om aan de quotumregeling te voldoen.

Plan van aanpak opstellen

De minister van BZK, coördinerend bewindspersoon voor de overheid, zal de gezamenlijke overheidwerkgevers vragen een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de inhaalslag gestalte moet krijgen. Dit plan van aanpak wordt uiterlijk in het najaar van 2017 verwacht.

Breed onderzoek

Ook kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar.

 

Bron: PW