Nederland kent een aantal zeer grote cao’s, waar tienduizenden werknemers onder vallen. Zeggen die iets over duurzame inzetbaarheid, en zo ja: wat precies? De conclusie na grasduinen in 3 van de 5 grootste cao’s: duurzame inzetbaarheid is overal een thema, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Wat staat er in de grootste cao’s over duurzame inzetbaarheid? cao's over duurzame inzetbaarheid cao

1. Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg

Met 374.701 werknemers die onder de cao vallen, is ze by far de grootste van Nederland: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2016 – 2018, ofwel de cao VVT. Aan duurzame inzetbaarheid is een hele paragraaf gewijd, maar die is tamelijk abstract. Of positiever geformuleerd: concrete afspraken over duurzame inzetbaarheid moeten vooral tussen werkgever en werknemer worden gemaakt, in de teams. Volgens de cao gaat het bij die afspraken om meer dan scholing en opleiding alleen: ‘Het gaat ook om dimensies als: leerklimaat, een lerende organisatie, ruimte voor werkplekleren.’

Loopbaanperspectief

Daarnaast tekenen de sociale partners in deze cao nadrukkelijk aan dat zij de uitkomsten ondersteunen van het A+O VVT-onderzoek ‘Daadwerkelijk werk maken van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de VVT’. Hierin is onderzocht wat wel en wat níet werkt om werkgevers en werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Uit dit onderzoek blijkt dat VVT-organisaties meer moeten doen om mensen in beweging te krijgen voor duurzame inzetbaarheid dan alleen het aanreiken van informatie en kennis. Om die beweging toch voor elkaar te krijgen wil A+O VVT regionale werksessies met ‘de werkvloer’ organiseren en klankbordsessies met (bestaande) werknemerspanels houden. Dit om te bepalen aan welke activiteiten die zijn gericht op duurzame inzetbaarheid behoefte is. Kortom, volgens de cao-VVT is dialoog het toverwoord bij duurzame inzetbaarheid.

2. Cao Ziekenhuizen

Generatiebeleid

Een andere grote cao is de cao Ziekenhuizen (met 199.137 werknemers). In het principe-akkoord cao Ziekenhuizen 2017 – 2019 staat veel over duurzame inzetbaarheid. Zo komt al snel in dit akkoord het zogeheten Generatiebeleid aan de orde. Dit betreft een regeling die op 1 januari 2018 wordt ingevoerd en ervoor zorgt dat oudere medewerkers minder kunnen gaan werken en ‘op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen’. Het generatiebeleid houdt in dat de arbeidsduur kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van medewerkers en instellingen.

Persoonlijk Levensfase Beleid

Hiernaast kent de cao Ziekenhuizen een regeling Persoonlijk Levensfase Beleid (PLB). Doel hiervan is om tijdens het dienstverband rekening te houden met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Volgens artikel 12.2.1 van de nu geldende cao ontvangt elke werknemer jaarlijks 57 PLB-uren. In een aanvullend werknemersplan moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over hoe deze uren worden ingezet en hoe deze bijdragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

3. Cao Metalektro

Adviseurs duurzame inzetbaarheid

De cao die veel aandacht heeft voor duurzame inzetbaarheid is die van de metalektro. In de cao Metalektro 2015 – 2018, waar 143.367 werknemers onder vallen, staan tal van duidelijke afspraken. Een greep daaruit:

  • Persoonlijk opleidingsbudget. Er komen experimenten met een persoonlijk opleidingsbudget. Voor de looptijd van de cao is daar € 2 miljoen voor beschikbaar. Er komen ook 500 vouchers van maximaal € 1.500 voor werknemers die voor hun duurzame loopbaanontwikkeling een aanvraag indienen bij de Stichting Arbeidsmarkt & Opleidingen (A+O).
  • Voortaan heeft elke werknemer onder deze cao structureel recht op twee opleidingsdagen per kalenderjaar. De werknemer hoeft deze dagen niet direct in het jaar op te nemen. Ze kunnen tot maximaal vijf dagen worden gespaard.
  • Adviseurs duurzame inzetbaarheid. Er komen speciale adviseurs over het thema duurzame inzetbaarheid, die onder meer voorlichting geven, adviseren over opleidingen, e-learning- en arbeidsmarktkwesties, en die de benutting van de vouchers begeleiden.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl