Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om de werknemer uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van langer dan zes maanden) al dan niet wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Wat wordt verstaan onder een maand van tevoren? Wat wordt verstaan onder schriftelijk? En wat zijn de gevolgen indien er niet tijdig of niet schriftelijk wordt aangezegd?

Tijdig

Wanneer bent u tijdig met aanzeggen? Met een maand wordt een kalendermaand bedoeld. Eindigt het contract op 10 april dan dient u in ieder geval op 10 maart aan te zeggen. Ook kan in de arbeidsovereenkomst direct een aanzegbeding worden opgenomen waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst na afloop niet wordt verlengd. Besluit de werkgever de arbeidsovereenkomst dan alsnog te verlengen, dan dient hij alsnog tijdig aan te zeggen.

Schriftelijk

Wat nu als de aanzegbrief niet aangetekend verstuurd is en de werknemer stuurt ook geen ontvangstbevestiging. Wel heeft de werkgever de brief ook tijdens een gesprek persoonlijk overhandigd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de werkgever moet bewijzen dat hij tijdig heeft aangezegd. De wet bepaalt dat de aanzegging schriftelijk dient plaats te vinden. Nu de brief niet door de werknemer is ondertekend, zal de werkgever moeten bewijzen dat de brief de werknemer tijdig heeft bereikt. De bewijslast ligt dus bij de werkgever.

Het verdient daarom de voorkeur om per aangetekende brief aan te zeggen. Maar hoe zit het als de werknemer op vakantie is. De rechtbank in Rotterdam overweegt  het volgende. Volgens artikel 3:37 lid 3 BW moet de tot de persoon gerichte verklaring, om haar werking te hebben, de persoon hebben bereikt. Indien de verklaring de persoon niet of niet tijdig heeft bereikt, heeft het slechts werking indien dit het gevolg is van omstandigheden die de werknemer betreffen en die rechtvaardigen dat de persoon het nadeel draagt. Nu duidelijk was dat de brief het adres van werknemer tijdig heeft bereikt, heeft de werkgever aan de aanzegplicht voldaan. De werknemer heeft zijn post niet laten waarnemen gedurende zijn vakantie, dit komt voor zijn eigen rekening en risico.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het ook is toegestaan om per e-mail aan te zeggen. Ook hier dient de werkgever echter rekening te houden met de bewijslast omtrent het ontvangen van de aanzegging. De werkgever zal zorg moeten dragen dat hij een ontvangstbevestiging krijgt van de werknemer.

Uit de jurisprudentie  blijkt dat zelfs met een WhatsApp-bericht kan worden voldaan aan de schriftelijkheidseis. De werkgever geeft per WhatsApp aan dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden en dat hij een ontslagvergunning gaat aanvragen. Hieruit kon de werknemer afleiden dat het contract zou worden beëindigd. Nu de werknemer heeft gereageerd op het bericht kan ervan worden uitgegaan dat het bericht de werknemer heeft bereikt. Hiermee heeft de werkgever voldaan aan de aanzegplicht.

Gevolgen

De gevolgen van het niet tijdig of niet juist aanzeggen is dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer is verschuldigd. Wordt in zijn geheel niet aangezegd dan gaat het om een maandsalaris. Wordt niet tijdig aangezegd dan wordt dit naar rato bepaald. Is de werkgever bijvoorbeeld 10 dagen te laat met aanzeggen dan is hij 10/31 (aantal dagen in de betreffende maand) deel van het maandloon verschuldigd. Zegt de werkgever niet aan en blijft de werknemer werkzaamheden verrichten dan ontstaat er een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst met dezelfde looptijd en dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vorige arbeidsovereenkomst, met een maximum van een jaar. Als aan de voorwaarden van de ketenregeling is voldaan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

bron: http://www.hrpraktijk.nl